4 dalis kasos aparatas

Finansinis kasos aparatas yra áranga, kuri suteikia ne tik pirkimo ir pardavimo sandorius prekybos ir paslaugø kryptimis, bet ir leidþia ir dokumentais teisëtai apmokestina mokesèiø inspekcijà. Kasos aparato iðduotas bingo èekis, tai yra ne tik gavëjo árodymas, kad buvo priimtas pirkimo sandoris, bet ir skundo pateikimo pagrindas.

Pirmiausia dokumentas yra tas, kad mokestis bus sumokëtas mokesèiø inspekcijai pagal Lenkijos ástatymø nustatytà sumà. Jei ne dël pareigos turëti finansiná biurà ir iðlaikyti mokestá uþ kiekvienà, net ir maþiausià pardavimà, finansinë ástaiga negautø per daug mokesèiø pinigø, nes niekas nenori atsikratyti pinigø, kuriuos jie uþdirbo.

Taèiau pareiga turëti kasos aparatà yra taikoma verslininkams, turintiems tam tikrà pelnà, ir jiems taip pat priskiriami ið anksto nepraneðæ mokesèiø pareigûnø patikrinimai, kuriuose nurodomi kasos aparato naudojimo paþeidimai. Kasos aparatas yra ne tik kompiuteris pardavimui registruoti, bet ir mokesèiø inspekcijos dokumentø fabrikas, patvirtinantis, kad buvo atlikti pardavimo sandoriai. Sistemoje pageidautina legalizuoti kasos aparatà - to nepakanka pirkti. Jis turi bûti tinkamai uþprogramuotas pagal galiojanèius ástatymus, ir jis turi bûti nurodytas mokesèiø antraðtëje specialia registracijos forma.

Prieð pirkdami kasos aparatus mûsø verslui, bûtinai turëtume suþinoti apie jo naudojimo reikalavimus. Ji turi þinoti sàlygas, kurios svyruoja aplink mokesèiø ástatymus ir áraðø pardavimà. Todël patartina gauti idëjà prieð perkant kasos aparatà, tai yra, mums reikia, kokià sumà galime ásigyti, kaip jà iðspræsti, o tada, kada já priimti, kaip numatyta. Finansinis kasos aparatas yra priemonë mûsø sandoriams apsaugoti, ar patikrinti, ar jie buvo atlikti teisëtai, ir todël manoma, kad jos panaudojimas vyks graþiai ir bus nustatyti tikslai.