Automobilio pirkimas be perthiuros

Priimdami nuomonæ apie automobilio ásigijimà, turëtume pagalvoti apie uþsakymø skaièiø, arba ieðkosime tobulo pavyzdþio sau automobilio atstovybëje, arba mes pasinaudosime uþsakymo galimybe. Abu sprendimai sukuria jø sprendimus ir trûkumus, o kurie bus tobulesni mums, priklauso nuo mûsø paèiø pageidavimø ir finansinio pasiûlymo. Svarbiausia naudotø automobiliø nauda ir naujøjø trûkumas yra jø kaina. Dël to, kad jie yra pigesni nei automobiliai tiesiogiai ið gyvenamojo kambario, per daug vienintelës sumos, kurià galime ásigyti modelá net ir aukðtesnëje klasëje. Automobilio, paliekanèio ið salono, vertë iðkart pradeda kristi. Po vieneriø metø jis sumaþëja apie 30 proc., O po trejø metø galësime perkelti tik 40–50 proc. Pirkimo kainos. Skaièio sumaþëjimas yra ypaè veiksmingas labai vertingø automobiliø, naudojamø kaip prabangos prekës, atveju. Ðtai kodël labiausiai mokate uþ trejø metø automobilá. Paprastai jie nëra nusidëvëjæ, o jø mokëjimas, susijæs su svarbia automobilio kaina ir iðvaizda, yra patogiausias. Pirkdami senà automobilá (nors kartais jie yra labai pigûs, gali pasirodyti mirtinas sprendimas. Visø pirma, iðlaidos tobulinimui galiausiai gali bûti svarbesnës uþ vienà automobilá. Antra, mes galime nukentëti nuo cheater, kuris paslepia nuo mûsø ávairiø sprendimø ir brangiø faktø, pavyzdþiui, kurso.

Yra naujø transporto priemoniø privalumø, galite matyti, kad mes galime laisvai pasirinkti prietaisà ir spalvà. Net maþiausios detalës gali bûti pritaikytos mûsø pageidavimams ir interesams. Greièiau perkant automobilá ið kitos rankos, negalima pasirinkti, kad ðiuo metu svarbûs klausimai bûtø pakankamai dideli. Didelis salonø pasiûlytas asortimentas tenkina net paèiø reikliausiø vairuotojø reikalavimus. Salone ásigytas automobilis turi garantijà, kuri ið tikrøjø yra privalumas, taèiau ji taip pat sutinka su kitomis iðlaidomis. Mes privalome finansuoti pataisas, kurias patys iðnaudojame, ir kad neprarastume ðios deklaracijos, turime jas sukurti ágaliotose parduotuvëse, kur jos yra daug brangesnës. Automobilio pirkimas yra veikla, kurios metu turime atsiþvelgti á prieþastá, bet ne á jo vertæ, bet ir á galimas iðlaidas, kurios sutelkiamos á jo naudojimà. Ásigydami automobilá salone, mes garantuojame, kad nebus apgautas dël jo formos, bet labai greitai bus prarasti pinigus, todël bet koks pardavimas mums bus nepalankus. Jei priimame skubø sprendimà dël naudotø automobiliø ásigijimo, jis gali pasirodyti kaip dugno duobë, o jam paaukoti pinigai bus pigiau nei investuoti. Todël reikia nepamirðti patikrinti jo formos ir palikti tokià nepasitikëjimà moterimi, ið kurios mes jà nusipirkome. Verta kreiptis á patikrintà komisijà, kuri turi tinkamà nuomonæ. Tai mums garantuoja, kad mes negalime nukentëti nuo apgaulës. Praðome atidþiai ávertinti savo finansinius pasiûlymus. Naujasis, nors ir naudojamas, automobilis kartojamas su paèiu protingiausiu pasirinkimu, nors ir savo reikalais, kà mes manome kaip geriausià sprendimà mums.