Bauda uth paveluota darba

Atëjo laikas, kai teisës normos reikalauja fiskaliniø kasos aparatø. Todël yra elektroniniø patiekalø, kurie yra pajamø registre, ir mokesèiø, mokëtinø ið ne didmeniniø sutarèiø, suma. Dël jø trûkumo darbdavys gali bûti nubaustas dideliu sniego dydþiu, kuris virðija jo poveiká. Niekas nenori rizikos kontrolës ir baudø.Daþnai pasitaiko, kad ekonominis darbas atliekamas labai þemu pavirðiumi. Verslininkas parduoda savo prekes internetu, o gamykla juos saugo tik vienintelëje laisvoje erdvëje, kur yra stalas. Todël kasos aparatai yra tokie pat bûtini, kai sëkmingai vykdomas didelis parduotuviø plotas.Taigi vienas egzistuoja þmoniø, turinèiø funkcijà ðioje srityje, klausimais. Sunku ásivaizduoti, kad darbdavys iðsprendþia visà fiskaliná kasos aparatà ir visà jo naudojimà. Kita vertus, rinkoje atsirado neðiojami fiskaliniai prietaisai. Jie uþtikrina maþus matmenis, galingas baterijas ir be rûpesèiø. Iðvaizda panaði á terminalus, skirtus iðduoti mokëjimo kortelæ. Jis suteikia toká patá patrauklø iðëjimà á paslaugà pasiekiamoje vietoje, pavyzdþiui, kaip mes turime eiti á tipà patys.Finansiniai árenginiai taip pat bûdingi kai kuriems pirkëjams, o ne tik savininkams. Spausdintame kasos aparate vartotojas turi galimybæ pateikti skundà dël apmokamos paslaugos. Dël to ðis pareiðkimas yra vienintelis árodymas, kad mes perkame paslaugà. Taip pat yra patvirtinimas, kad darbdavys atlieka teisinius veiksmus ir gauna vienkartinæ sumà ið pinigais finansuojamø tekstø ir pagalbos. Kai gausime galimybæ, kad parduotuvëje esantys fiskaliniai patiekalai bûtø atjungti ar nepanaudoti, galime praneðti apie tai biurui, kuris imsis atitinkamø teisiniø veiksmø savininko atþvilgiu. Todël jam gresia didelë bauda ir netgi daþniau teisme.Kasos aparatai padeda ir savininkai tikrina ámonës finansus. Kasdien kasdien spausdinama santrauka, o mënesio pabaigoje turime galimybæ iðspausdinti visà sàraðà, kuris parodys mums, kiek pinigø sumokëjome iðsamiai. Dël to galime lengvai patikrinti, ar bet kuris ið darbuotojø vagia mûsø pinigus ar tiesiog ar mûsø verslas yra naudingas.

Þr. Kasos aparatus