Centrinio poznan dulkio siurblio arengimas

Daugelis mûsø rinkos þenklø perima maðinø ir dulkiø ðalinimo árenginiø projektavimà, kûrimà, surinkimà, taip pat centrinio siurbimo pramoninius árenginius. Ámonës nuolat pleèia gamybà su naujais ir modernesniais produktais, pavyzdþiui, dulkiø filtrais. Ði projektavimo ir statybos ámonë yra priimta. & Nbsp; Bendrovës sëkmë - tai paèios gerai parengtos pulso filtrø, patroniniø filtrø, cikliniø ir stacionariø filtrø konstrukcijos bei pramoninës centrinës dulkiø iðtraukimo sistemos.

Sutelkiant dëmesá á tinkamiausià valdymà, visi sprendimai dël netipiniø filtrø projektavimo ar paèiø struktûriniø pokyèiø ávedimo traktuojami labai lengvai, o jø gamyba greitai.

https://multilanac.eu/lt/Multilan Active - Veiksmingas būdas pagerinti klausos organo funkciją!

Standartinës versijos filtrø matmenys yra átraukti á parinktis. Mes galime uþsakyti filtrus toje sistemoje su maþesniu ar didesniu maiðø kiekiu ið eilës. Standartiniuose prietaisuose skalë tarp maiðø aðiø yra 200 mm. Kliento pageidavimu jis turi bûti 250 mm.

Visiems dulkiø ðalinimo árenginiams turime atskirai sureguliuoti filtravimo vilnos metodà ir formà, taip pat filtravimo ir regeneravimo parametrus. Atsiþvelgiant á lakiosios kûno temperatûrà, dulkiø tipà ir vertæ, vandens garø, rûgðtiniø ar ðarminiø medþiagø kieká, turime pasirinkti tinkamà veltinio veltinio tipà. Maiðai gali bûti organizuojami ið antrojo adatos veltinio metodo (poliesteris, poliamidas, poliakrilnitrilas, Dralon T, Ryton, Nomex, teflonas ir tt ávairiais apdorojimo metodais. Koregavimus atlieka investuotojas arba dedustavimo árenginio projektuotojas. Bendrovës teikia bet kokià reklamà, pasirinkdami filtravimo medþiagà ir filtravimo bei regeneravimo parametrus.

Dulkiø filtravimas, ðie filtrai gali turëti valdymo spintos su ávairiomis iðleidimo voþtuvø valdymo sistemomis:su laiko valdymu, kuriame galime nustatyti impulso laikà ir regeneracijos daþnumà,ðvino, kuriame nustatytas impulso trukmë, du regeneravimo daþniai ir virðutinë bei apatinë srauto atsparumo riba, \ tprogramuojamas ant valdiklio, kuriame auga regeneracijos parametrai.

Filtrai gali bûti suprojektuoti ávairaus dydþio áleidimo ir iðleidimo angomis.