Darbuotojo idmoko mokymas

Kiekviena ámonë, norinti rûpintis asmeniniø darbuotojø plëtra, turi vadovauti. Tai ypaè svarbu, nes árenginyje naudojama naujoviðka technika. Ðiuo metu në viena ámonë negali daryti be specializuotø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos galiausiai yra paþengusios á prieká, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems pilnai naudotis savo duomenimis.

Ðiandien erp sistemos naudojamos beveik visose pramonës ðakose. Ðie metodai yra daug privalumø. Reikalaujant, kad jie bûtø visiðkai naudojami, turite turëti tinkamai parengtà personalà. „Erp“ mokymai naudojami tik toms ámonëms, kurios naudojasi arba jau ágyvendino tokio tipo sprendimus. Rinkoje yra daug ðio tipo kursø. Jie nori rinktis ið darbuotojo ir pramonës, kurioje naudojama ERP sistema, pareigø. Dabartinës iðlaidos yra skirtos ámonës IT darbuotojams, verslo vartotojams, turintiems sistemà, ir darbuotojams, kurie neturi prieigos prie kasdienës programinës árangos, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau naudojasi kai kuriomis savo pozicijomis. Atsiþvelgiant á darbuotojo vaidmená, mokymo intensyvumas bus kitoks. Ir IT darbuotojas gaus mintá apie serverio administravimà, kur bus paleista programinë áranga, sukuria duomenø bazes arba priþiûrës visà sistemos saugumà, kai bus sukurta duomenø atsarginë kopija. Verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið informacijos srauto ir jø analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á svarbius klausimus, tokius kaip bendras supaþindinimas su planu arba ámonës kalendoriaus naudojimas. Investavimas á ERP sprendimà yra didþiulë kaina. Todël, norëdami iðnaudoti puikias ðios komandos galimybes, turite bûti kompetentingø darbuotojø komanda. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës poreikiams.