Darthovio tarka fiskars funkcine forma

Virtuvëje mes daþnai dirbame su ávairiais prietaisais, kurie leidþia mums lengvai ir noriai nupjauti kaþkà arba susmulkinti jà á lygià masæ. Þinoma, mes negalime naudoti tik vieno peilio tam tikram ðio modelio dalykui - tai bûtø ilgai trunkanti ir atgrasanti, jei norëtume pasiekti vaikà su obuoliais ir vaisiais, su peiliu supjaustyti maþais gabaliukais. Jûs naudojate paskutiná ávairiø rankiniø árenginiø, kurie sutaupo daug energijos ir jëgø, jausmà. Dabartiniø árankiø gërimas - tai darþoviø trintuvë - geras átaisas, kuris yra paprastas, taèiau gali suteikti daug kaulø su didesne vaisiø ar darþoviø doze.

Tose vietose, kur mums reikia susmulkinti toká didelá vaisiø kieká, pvz., Kolektyvinëje maisto ámonëje ar maitinimo ástaigose, nëra jokios abejonës dël kiekvieno obuolio trinties su specialia tarka. Paskutiniu atveju naudojamas papildomas vaisiø smulkintuvas, kuris ið karto suformavo vaisius, be dideliø sànaudø energijos ið þinomos svetainës. Taigi, kai darome darbà, kuris reikalauja kasdien apdoroti produktus á didelæ dozæ, investuokime á átemptà maðinà.

Tokie produktø smulkintuvai yra viena didelë áleidimo anga, kuriai mes, pavyzdþiui, nenaudojame jokiø sëklø lizdø ar visø kitø produktø, o tada naudojant ðvaistiklá, mechaniðkai patrinkite obuolius tarp dviejø ritiniø, turinèiø specialius skirtukus. Mes galime naudoti ðiuolaikiðkesnius elektrinius vaisiø malimo árenginius, dël kuriø jums reikia tik paspausti mygtukà, norëdami per kelias sekundes perkelti vaisiø tyræ, kuri atitiks mûsø lûkesèius. Tokie iðtekliai yra labai praktiðki daugelyje vietø, kur gaminamas maistas didesniam gavëjø grupei, taèiau ðiandien vis daþniau suvokiame, kaip turëtume maitinti save ir artimà ðeimos nará, perkame prietaisus, kurie átikins mus labiau populiarus darþoviø vartojimas ir skoniø kûrimas. , ðvieþios salotos, nuplaunamos be fizinës jëgos, taip pat ir per trumpà laikà, naudojant specializuotà prietaisà, skirtà paskutiniam.