Drabuthio gamintojas jb wrocuaw

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës aprangos gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas truko maþiausiame komponente ir visas praëjo be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui naudojome visiðkai graþius ir sudëtingus audinius su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, paruoðti su nërimu. Su jais malonumà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø kûrimo aukcionas, paruoðtas specialiai naujai ceremonijai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli moderniausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið einamøjø pardavimø, bus priskirtos jûsø naðlaièiui. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir labdaros veiksmus. Jos savininkai jau daug kartø pardavë savo gaminius, o kai aukciono objektas buvo netgi apsilankymas tikrose gamyklose.Bendrovës atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus skirta ámonëms dabar geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti internetiná verslà, kuriame kolekcijos bûtø prieinamos ne tik stacionariuose prekybos centruose.Ðeimos mados kompanija yra vienas garsiausiø drabuþiø gamintojø. Jis turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Tam tikru metu ðis pavadinimas apima kolekcijas koalicijose su iðskirtiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos þaidþia taip greitai, kad dar prieð parduotuvës ákûrimà tie, kurie nori tai padaryti anksti ryte, atlieka ilgas eiles. Ðios kolekcijos iðnyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos medþiagos jau daugelá metø labai naudingos tarp vartotojø, taip pat ir regione bei uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja daugybës jo gautø apdovanojimø ir kokià naudà ji gauna ið aukðèiausios klasës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë