Drabuthio gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë auginimo sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo trumpiausias elementas, o pilnumas buvo paruoðtas be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø gamyboje buvo naudojami tik geri ir smulkûs audiniai, kuriø spalvos yra tinkamos, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, kurie buvo visiðkai nerti. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai, siûlantys moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su turtinga þiedine sankryþa, dekoruoti nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po ðou ávyko graþaus vestuviø kûrinio aukcionas, padarytas aukðtai dël ðios kaltës. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus perkeltos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai remia ávairius draugiðkus ir labdaros veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gráþo á mûsø gaminiø pardavimà, o tada aukciono objektas buvo apsilankymas vienintelëje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame atvirkðtinës kolekcijos bûtø stipresnës uþ stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø prekës þenklas yra neáprastas vienas tinkamiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Ji pateikia keletà gamyklø visoje ðalyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelyje graþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Dabar ir dabar ðis prekës þenklas sudaro kolekcijas bendradarbiaudamas su kitais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad net prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie nori ásikurti vienoje eilëje, yra pasiruoðæ ryte. Ðios dienos iðnyksta.Ðio darbo medþiaga ið daugelio metø yra populiari tarp vartotojø, tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nekalbama apie gautà pasitenkinimo galià ir árodo, kad medþiagos yra aukðèiausios kokybës.

FormexplodeFormexplode. Greitas raumenų masės padidėjimas

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai