Dujo sprogimo pavojus

Bûtinybë parengti iðsamius dokumentus, susijusius su sprogimo grësme, tenka verslininkams, kurie saugo, saugo ar saugo prekes, kurios gali sukelti sprogimà. Taigi yra ne tik dujø ir skystojo kuro, kurie visada yra susijæ su tokia grësme. Vadinamasis kietos medþiagos su dideliu fragmentacijos laipsniu. Tokios dalelës gali lengvai uþsidegti esant aukðtai temperatûrai. Ið èia tai tik þingsnis á galimà sprogimà.

Taikomi teisës aktaiSprogimo rizikos analizë turi bûti atliekama remiantis ðiuo metu taikytina teise. Tai visø pirma susijæ su vaidmenø ministro nuostatu dël minimaliø reikalavimø, susijusiø su sveikata ir saugumu butuose, kuriuose yra sprogimo galimybë. Atlikus minëtà analizæ, pasikeitë atitinkamo dokumento kûrimo bûdas, kaip apibrëþta Vidaus reikalø ministro ir Tarybos ástatyme dël pastatø prieðgaisrinës apsaugos idëjos. Ðie du dokumentai yra pagrindinës nuostatos, susijusios su pagalba prieð sprogimà. Sveikatos ir saugos darbe principai, kuriuose egzistuoja tokia rizika, turi bûti pritaikyti ðiø teisiø pageidavimams.

Kas turëtø atlikti analizæ?Sprogimo rizikos analizæ turëtø atlikti speciali kompanija, kuri gali gerai atlikti. Ji atliks tikslo vertinimà ir parodys savo turtà, remdamasi svarbiu teisiniu statusu, lygindama galiojantá statusà su dokumentais, kurie jau yra tam tikroje ástaigoje. Tik tuomet jûs galësite garantuoti, kad visa procedûra bus vykdoma pagal galiojanèius teisës aktus, o faktai bus atlikti teisingai.