Elektrikas c 360

Daþniausiai naudojamas apsaugos bûdas yra elektros apsauga, teikiama elektros pastatuose. Imtuvø, varikliø, transformatoriø ar platintojø apsauga yra svarbi, taèiau jø didþiausia komanda yra apsaugoti laidus. Trumpojo jungimo apsaugos metodas yra vienodas daugelá metø. Sudëtingesnë technika yra svarbi apsauga nuo perkrovos. Apsaugos pasirinkimas priklauso nuo apsaugos veiksmingumo, taip pat nuo ilgalaikio laidø ir kabeliø perkrovos.

Elektriniø árenginiø konstrukcijos ir gairës nustato bûtiniausius reikalavimus, kuriuos turi atitikti árenginiai, atsiþvelgiant á tokias saugumo priemones, kaip, pvz saugumo, emocijø ir efektyvumo bei vietos. Yra situacijø, kai reklama yra grieþtesnë, o saugumas turi bûti sertifikuotas. Tada idëja sukuria vietà, kurioje bus ádiegtas diegimas. Jei tai yra specialûs butai, veikiantys elektros instaliacijos paþeidimus, kokybës reikalavimai automatiðkai sustoja daug didesni.Trumpojo jungimo apsauga yra daþniausiai naudojamas apsaugos tipas. Privalomai, visose elektros grandinëse, jis taip pat yra pradþioje, iðeinanèio kontûro lauke, kaip ir kitur, kur sumaþëja laidø apkrova, pvz., Sumaþinant butø skerspjûvá arba naudojant kità vadovà. Prieðingai nei atrodo, trumpojo jungimo apsauga grandinës ðakos árenginyje nëra tokia praktiðka ir ðvari, kaip atrodë. Svarbu juos padengti ne maþiau kaip 3 m atstumu nuo aukðèiausio elemento. Dël paskutinio elemento nuo ðakos iki apsaugos, þinoma, jis yra matuojamas, nes árengta apsauga buvo prieð jà, todël ðis metodas sukelia trumpojo jungimo tikimybæ per paskutiná laikotarpá. Toks pat ryðys pastebimas ir kontaktams su laidais, jungianèiais energijos ðaltinius transformatoriai, baterijos ar generatoriai su skirstomosiomis jungtimis, jei apsauga yra skirstomojoje sistemoje, grandinës efektu. Ðios dvi iðimtys yra leidþiamos, kai prijungimui yra gerai apsaugotas trumpasis jungimas su gera trumpojo jungimo apsauga.Apraðyta problema gali bûti labai varginantis ir keletas panaudotø, bet ið tikrøjø jie yra visø namø namuose.