Fiskalinis kasos aparatas gdynia

Visi mokesèiø mokëtojai, teikiantys paslaugas fiziniams asmenims, kurie neuþsiima verslu, siekia tvarkyti apskaità naudodamiesi fiskaliniais prietaisais, pvz., Kasos aparatu ar fiskaliniu spausdintuvu.

Finansinis kasos aparatas yra árenginiai, kuriø metai plaèiai naudojami versle ir vis dar yra ávairiø tipø paslaugø teikëjai, nuo kompiuteriø paslaugø iki gydytojø.„Posnet“ spausdintuvas yra pigus ávairiø tipø verslininkams. Ið jø, visø pirma, svarbûs maþmeninës prekybos tinklai, rodantys net kelis tûkstanèius pajamø per dienà.Taèiau pagalvokime, kodël kasos aparatas neatsirado, bet taip pat gali tvarkyti didelæ pajamø dalá? Sutikimas, taèiau kasos aparatas mums neeksportuos PVM sàskaitos faktûros ir árenginiuose, kuriuose tokiø árenginiø nëra, jie atspausdinami ranka, o tai nëra naudinga dël efektyvumo ir paslaugø gerinimo problemos. Tai reiðkia, kad dar labiau noriai, net ir maþesnës ámonës pasieks toká sprendimà.Spausdintuvo ásigijimas nëra pigus, tai reiðkia, kad reikia daugiau nei dviejø tûkstanèiø maloniø linijiniø linijø, ir turëtumëte, kad, skirtingai nei pinigai, prietaisas neveiktø atskirai. Tam reikia palaikyti kompiuterá, turintá tinkamà pardavimo programà, tada yra daugiau iðlaidø, bet didelë nauda. Taigi mes turime galimybæ sekti parduotø prekiø nutekëjimà jau gavimo metu, bet ne tada, kai sëkmingai seka kasos aparatai, tik po to, kai parduodama sandëlio programa.Renkantis spausdintuvà, nepamirðkite, kokia duomenø bazë (PLU kodø skaièius, mûsø prietaisas turi bûti ir pasirinkti beveik 20 procentø didesnis nei mums reikia tam tikru laiku, nes pajëgumas negali bûti padidintas ir mûsø diapazono kiekis gali padidëti. Kitas svarbus komponentas, á kurá norime atkreipti dëmesá, yra kasdien iðduotø pajamø skaièius.

Spausdintuvus skaièiuojame dël kodø ir spausdintø bilietø skaièiaus:- maþos / neðiojamos - vidutiniðkai 100-150 bilietø per dienà- parduotuviø langai - skirti greitoms komercinëms parduotuvëms ir sukurti labai platø prekiø bazæ.Ðiuo metu naudojami árenginiai, turintys tik vienà popieriaus ritiná klientams, nes kopija rekomenduojama elektroniniu bûdu SD svetainëje.