Fiskalinis kasos aparatas

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil New. Priešnuodis klausos problemoms

Gautas ið novitus lupo kasos aparato yra labai svarbus faktas investuotojui ir þmogui. Tai yra pagrindinis ápareigojimas iðduoti tokius pardavimo árodymus, kiti turi visà laikà gauti visas pajamas.

Deja, kai kurie ið mûsø nemoka daug dëmesio sàskaitoms, kurios daugeliu atvejø gali turëti nemaloniø pasekmiø. Kaip ilgai mes turëtume priimti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiø galimybiø jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju situacija yra gana paprasta. Jie turëtø saugoti savo èekiø kopijas 5 metams - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Kodël, bet toks dokumentas klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþas daugeliu sëkmiø gali bûti rimtas. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir mes þinome, kokiu bûdu tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma pasakoja þmonëms, kokie dalykai priklauso nuo to, ar mes turime reklamuoti ásigytas prekes, ar suteikti jiems pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Koká laikà turime turëti tuo metu, kai kvitas turi padëti mums kurti skundus? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su ja susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas numato 24 mënesius rasti ligà ir pateikti skundà. Tuo metu, kai negalime gauti kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnis reklamuojamø prekiø pranaðumas, tuo didesnis nuostoliø, susijusiø su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums pateikti perkant. Prisiminkime ir ásitikinkite, kad tokie dokumentai yra vienareikðmiðkai. Mes galime sukurti vokus, kuriuose renkame kvitus chronologiniu laiku, galime palikti specialø langelá ðiam projektui. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis mûsø atliktus sandorius, bûtø apsaugotas tol, kol jis yra pagrindas pateikti skundà.