Fiskalinis spausdintuvas kaip nepriklausomas ilgalaikis turtas

Dël daugelio Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkiø kiekvienas fiskalinis kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi atlikti techniná patikrinimà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, uþpildæs ðià formà, nubaustas. Pirma pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta paminëti, kad vartotojas yra atsakingas uþ perþiûros datos laikymàsi, jis privalo paminëti patikrinimo datà.Kà tikrina techninës prieþiûros specialistas?

Na, pavadinimas „techninë apþvalga“ finansiniø fondø tekste ið tikrøjø yra klaidinantis. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tai yra kasos aparato momentai, kuriuos jie vadina apyvartos registravimu. Karininkas neieðko gedimø, kurie gali patekti á viso kasos funkcionalumà, o að tik sutelkiu dëmesá tik á aukðèiau paminëtas jø komponentø dalis, kuriø veikimo sutrikimas galëtø turëti idëjà neteisingai apskaièiuoti mokëtinà mokestá.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Viso fiskalinio kasos perþiûrai, kartu su kiekviena ðalimi, paprastai atliekama nuo 100 PLN iki 300 PLN.

Kiek perþiûra yra?Apþvalga veikia maþdaug valandà, ne ilgiau kaip dvi valandas, taigi jis ið esmës nori ið techninës prieþiûros specialisto. Nereikia mûsø pinigø pervesti á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad uþ ðá metodà atsakingi þmonës atvyktø á mûsø ámonæ, yra dabartinis, kuris visada laikomas papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad audità turi teisæ atlikti tik aptarnavimo darbams pristatytas techninës prieþiûros specialistas. Taip yra dël to, kad visi techninës prieþiûros specialisto atliekami veiksmai turi bûti áraðyti á aptarnavimo knygà. Ðie áraðai nori bûti lengvi, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Labai svarbu rûpintis ðia forma, nes ðios veiklos kursai nëra dideli, o techninës perþiûros laikas trunka ilgai.