Gastro pos

Prolesan PureDr Farin Man. Veiksmingos lieknėjimo tabletės

Vienas ið graþiausiø elementø, kai esate darbuotojas, dabar yra akimirka ir galimybë jà kuo veiksmingiau panaudoti. Tai paskatina ne tik savo, bet ir mûsø darbà, kuris mums labai maþai laisvas. Siekdami árodyti savo verslà, stengiamës dëti visas ámanomas pastangas, taip pat kuo maþiau laiko. Tokiais momentais verta pamàstyti apie technologinæ plëtrà ir iðskirtinius sprendimus, kurie kità dienà suþadina mus.

Bûdamas restoranas, efektyvus etapas yra dvigubai svarbus, lyginant su grupëmis ið daliø. Restoranas veikia namø reputacijà ir iðvaizdà per kontaktà su klientu, taip pat, kaip tinkamai parengta paslauga, kuri patiekia skanø patiekalà. Maisto skonis praranda savo svarbà, kai mes turime laukti per ilgai. Verta investuoti á gerà programinæ árangà, kuri supaprastina visà mûsø virtuvës logistikà. Todël reikëtø apsvarstyti tokias sistemas kaip "gastro pos" programa. Tai taip pat mobili programa, taip pat visas virtualus fonas, leidþiantis jums valdyti savo parduotuvæ su daugeliu kontrolës. Jo savybës gali bûti pastebimos greitai uþsakant, kuris automatiðkai patenka á virtuvæ be padavëjo intervencijos. Atsiþvelgiant á ðio árankio konfigûracijà, kad galëtume paleisti restoranà, mûsø pirkimø straipsniai gali bûti atrasti uþ jos ribø. Kurjeris, pristatantis maistà telefonu, þinos kità kursà, kol jis atvyks á rekonstrukcijà ir gaus uþsakymà. Todël taupymo etapas yra pagrindinë prieþastis, kodël verta ðiek tiek atsineðti á daþnà didelá þmogø, kuris valdo nedidelæ virtuvæ.

Tegul klientai mano, kad jie yra pagrindiniai jûsø verslo herojai. Parodykite jiems, kad jis nori Cich jø metu ir suteikia jiems kiekvienà valgá lengvai, nei jie ásivaizduoja. Galësite sekti visà veiksmø procesà ið bet kurios vietos, net ir gamykloje. Galësite galvoti apie kiekvienà komponentà - uþsakymus, ágyvendinimà, finansus, pristatymà ir papildomà pagalbà. Verslo kontrolë tampa maþiausia problema. Ne tik naudos klientai. Gerinant restoranà, darbuotojai bus ypaè patenkinti. Darbas tampa brangesnis nei bet kada. Investuodami á technologijas, pasieksite savo konkurentus.