Ginekologinis tyrimas su citologija

Kolposkopija yra pagrindinis ginekologinis diagnostinis tyrimas. Kolposkopai yra patiekalai, kuriuos ginekologai naudoja tyrimo metu - endoskopai su galimybe daugintis atvaizdu. Tyrimas atliekamas ambulatoriðkai.

https://neoproduct.eu/lt/multilan-active-veiksmingas-budas-pagerinti-jusu-klausos-kokybe/

Kolposkopai nebûtinai turi bûti paruoðti specialiems poreikiams. Seksualinis susilaikymas kelias dienas visada naudingas. Ne visada tai atlikite per mënesiná kraujavimà. Pats klausimas nëra nemalonus, jis taip pat gali bûti auginamas nëðèioms moterims.Kolposkopija yra daþniausiai sukurta situacijoje, kai citologija duoda rezultatø dviprasmiðkai. Ðis klausimas sukelia palyginti ankstyvà gimdos kaklelio vëþio diagnostikà (vadinamajame prieðinvaziniame etape. Jei vëþys yra vystymosi metu, kolposkopija leidþia patikrinti pakeitimus.Kolposkopinis tyrimas visø pirma susijæs su gimdos kaklelio makðties dalies dëmesiu po to, kai jis iðreiðkiamas spuogu. Ant jo pavirðiaus gali pasireikðti pavojingi pokyèiai, kuriuos sunku nustatyti per áprastà tyrimà. Pirma, ginekologas nagrinëja daugiasluoksná raginá ir liaukiná epitelá, ypaè pritraukdamas nuomonæ apie jø ribas. Ten, nes kyla pavojingiausiø ligø. Vëliau vaizdas tæsiasi ir, naudojant þalià filtrà, stebimas antrinio epitelio kraujagysliø tinklas. Pagal savo principà galima pripaþinti pokyèio pobûdá. Kitas ðio klausimo etapas yra savybës, kurios kontrastuoja epitelio pavirðiø (pvz., Lugolio skystis ir 3% acto rûgðtis.Kolposkopija dël teigiamos árangos yra gana svarbus klausimas ir reikalauja patirties ið gydytojo, kuris já kuria. Jis vis dar retai atliekamas, bet vis daþniau kaip Nacionalinio sveikatos fondo dalis.