Hermes apskaitos programa

Ðiuolaikinës apskaitos ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos, sëdinèios „Windows“ kompanijoje, yra labai paprastos ir jø intuityvios operacijos. Vis dar yra klientø grupë, kurie vietoj pelës naudoja vietoj pelës pelës. Taip pat yra ámoniø ar verslininkø, kurie nenori investuoti á paskutinius kompiuterius. Jiems buvo sukurta „Comarch Klasyka“ programa, kuri parduoda visus naujoviðkus sprendimus ir laisvæ didelëje grafinëje formoje.

„Comarch classic“ egzistuoja visose funkcinëse þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio programose. Tai suteikia galimybæ atsiskaityti uþ prekës þenklus supaprastintomis ir visiðkomis apskaitomis. Jis eina á visà sandëlio valdymà, áskaitant komerciniø operacijø registravimà, net ir uþsienio valiuta. Kaip paraiðkà yra papildomas sandëliø skaièius, iðankstiniø sàskaitø faktûrø tvarkymas, vidaus pardavimas ir pirkimas.

Sàskaitos faktûros modulis leidþia ávesti ilgus, 160 simboliø prekiø pavadinimus. Ji turi ádiegtà bankø duomenø bazæ, kuria galima naudotis pervedimams. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.

Papildomas projekto skyrius yra darbo uþmokesèio modulis. Tai suteikia galimybæ saugoti darbuotojø failus, sudaryti aikðtës sàraðà ir apskaièiuoti pajamas. Turtingas jis mato darbuotojø trûkumus ir atostogas. Ðis elementas bus pasiektas ir bus atliktas mokesèiø deklaracijø PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 ir ZUS vykdymas bei pervedimai mokesèiø inspekcijai.

Vartotojø naudotojams, naudodamas „Windows“ aplinkà, gamintojas parengë specialià migracijos pasiûlymà naujausioms programos versijoms. Be abejo, bûkite labai ádomus pasiûlymas, atsiþvelgiant á tai, kad atnaujinimas gali bûti sumaiðytas su 40% nuolaida, o naujausia taikomoji programa buvo sukurta remiantis naujausiomis technologijomis, taip pat apima planuojamus pakeitimus reglamentuose, kurie dël turtingø prieþasèiø gali nesiekti klasikinë grupë.