Internetines parduotuves apskaitos programa

„PC Market Insoft“ yra labai paþeidþiama programa, taip pat ir jaunesniam parduotuvei, taip pat ir prekybos centrui, ir mes visi esame skolingi modulinës konstrukcijos. Pagrindinis modulis yra net pradedanèiojo verslininko kiðenëje. Bendroviø plëtros skaièiumi galite já pateikti su kitais elementais. „PC Market“ yra karðta programa, kurios dëka mûsø klientai yra pasiruoðæ. Naujausia „Pc Market 7“ parinktis skirta suaugusiems maþmeninës prekybos tinklams.

Kà gausite naudodamiesi „PC Market“?Bet kuriuo metu þinosite, kiek jûsø parduotuvë uþdirba. Programa tai padarys gerai. Patikrinkite, kokie daiktai yra jûsø klientai labiausiai tikëtina pirkti ar pirkti. Programa jums pasakys, kuris paslaugø teikëjas garantuoja paprasèiausias kainas. Taèiau jûs bûsite informuoti apie atsiskaitymà: kas ir kiek yra daugiau nei mokate pinigus. Bet kuriuo metu programa nustatys, kiek pinigø jûs einate per grynøjø pinigø stalèiø. Áraðydami pristatymo dokumentus, galite sutaupyti daug laiko. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra & nbsp; jûsø teikëjas iðsiøs & nbsp; juos per internetà. Greièiau atliksite inventorizacijà, ypaè kai naudojate informacijos rinkimo paslaugas. Atskirai ir spausdinsite etikeèiø lentynose. Savo verslui galite sukurti prekës þenklà & nbsp; Pristatymo metu programa juos iðspausdins ávairiems produktams. Dël leidimo ið brûkðniniø kodø spausdintuvø keliø ðimtø medþiagø etikeèiø spausdinimas yra tik keletas sekundþiø.

Keletas subjektø veikia savo programinës árangos rinkoje maþmeninës prekybos vietoms. Populiariausios idëjos yra: „PC-Market“, „Mercury“ ir „Store 2000“. „PC-Market“ programa yra naujausias gërimas.

Jis skirtas parduotuvei, prekybos centrui, didmenininkui ar parduotuviø tinklui valdyti. Jà jau naudoja daugiau kaip trys tûkstanèiai komerciniø ástaigø. Paprastas ir malonus naudoti, leidþia jums nesàmoningai valdyti prekiø asortimentà ir vartotojø sàraðà. Ypatingà dëmesá reikia skirti turtingai árengtam analizës ir ataskaitø teikimo moduliui.

Ðios programos pasirinkimà lëmë keli veiksniai. Visa tai yra nedviprasmiðka, remia daugelio tipø komercinius ir sandëlio dokumentus ir veikia nepriekaiðtingai su rinkoje esanèiø fiskaliniø prietaisø grupe, taip pat visø rûðiø áranga, kuri yra svarbi komercinëse gamyklose: þenklinimo svarstyklës, kainø skeneriai, duomenø rinkëjai ar spausdintuvai.