Kalorijo deginimas

In vitro apvaisinimas yra nevaisingumo reprodukcija ir simptominis gydymas. ART (pagalbinës reprodukcinës technologijos arba pagalbinë reprodukcija apima keletà skirtingø gydymo bûdø, kurie atliekami làsteliø laikotarpiu. Ðiuo metu aptarnauja kiti pagalbos teikimo bûdai.

Mokslininkai apibrëþia IVF apvaisinimà in vitro (apvaisinimas in vitro. Tada tai yra lotyniðkas þodis. Tyrimai skiriasi dviem tipais. In vivo tai yra paþinimas, kuris vyksta laboratorinëje aplinkoje gyvo organizmo viduje. In vitro ðios þinios uþ þmogaus kûno („ant stiklo“.Apvaisinimas in vitro apima kiauðinio ávedimà træðti uþ moters kûno. Ðio objekto hormonai bendrauja, o tai lemia ovuliacijos procesà, po to paima kiauðiniø làsteles ir klijuoja juos spermatozoidais (vyrø reprodukcinëmis làstelëmis. Visas ðis procesas atliekamas laboratorinëmis sàlygomis. Kai apvaisinta làstelë sukuriama padalinti, embrionas yra transportuojamas á moters sistemà, kad jis galëtø pasiekti (implantacijà gimdoje. Jei tai pavyks - atsiranda nëðtumas, kuris dabar ir toliau vyksta paprastu bûdu.IVF-ET (klasikinëje mokykloje træðimas savaime vyksta ant atskirø indø, ant kuriø yra kiauðiniø ir spermos (50–100 tûkst.. Jie stato vienas kità per 24 valandas, suteikdami keletà embrionø. Dabartiniame plane yra numatytos sàlygos, kurios paskutiná kartà randamos þmogaus kûne. Metodas yra labai graþus ir invazinis.Kokios yra apvaisinimo in vitro indikacijos? Ið pradþiø ðis metodas buvo skirtas moterims, turinèioms paþeistus kiauðintakius. Ðiuo metu yra daug reikalavimø ir vyrø. Apvaisinimas in vitro paprastai pasireiðkia keturiais etapais. Tada vyksta kiauðidþiø hormoninë stimuliacija (didesnës kiauðialàsèiø grupës gamyboje, vyrø ir moterø reprodukciniø làsteliø rinkimas, træðimas laboratorinëmis sàlygomis ir embriono implantavimas motinos kûnui.