Kasete grynasis tarifas

Naudodamiesi kasos aparatais, mes esame parduotuvëje arba supermarkete - þodþiu, kuriame yra maþmeninë prekyba. Ir nuo pat pradþiø. Kas tada yra fiskalinis kasos aparatas?

Kasos aparatai, taip pat þinomi kaip kasos aparatai, yra ne kas kita, kaip elektroninë patiekalë, dël kurios mes galime uþregistruoti pirkimà ir ðilumos mokesèio bei PVM sumà, mokëtinà maþmeninëje prekyboje. Pasaulyje yra fiskaliniø prietaisø, kurie neturi fiskalinës atminties, o informacija apie pirkimus matoma iðorinëje saugioje atmintyje.

Ðiuo metu Lenkijoje kasos aparatai pateikia fiskalines idëjas apie OTP (vienkartinës programavimo vertes, kurios þinomos unikaliu numeriu, kuriame rekomenduojama nustatyti pardavimo ir pardavimo datà. Þinoma, bendra mokesèiø suma ir bendros gautinos sumos nukreipiamos á paskutinæ.

Kaseèiø skyrius.Dël kasos aparatø árengimo skaièiuojamos tam tikros Elektroninio kasos aparato kasos aparatai (ECR, kurie:- bendradarbiauti su kompiuteriais;- jie yra fiskaliniai spausdintuvai;- tai kompiuterio kasos aparatai;- POS / EPOS sistemos (pardavimo taðkas / elektroninis prekybos taðkas;- jie yra grynøjø pinigø terminalai.

Sistemos, kurios naudojamos sumose, taip pat gali bûti taikomos dviem pagrindinëms sistemoms:- autonominës sistemos (pinigø darbo programa ir taikomoji programa pasirinkti pinigø viduje, pavyzdþiui, POS, Rinkinyje, iðsami duomenø bazë, prekiø PLU kodø sàraðo, produktø pavadinimai priskirtas simbolis raidës PTU mokesèiø tarifus (mokestis uþ produktus ir paslaugas;- remiantis kompiuterinës sistemos (per pastaràjá vertus, bet trûksta Skaièiø klaviatûros fiskaliná spausdintuvà turi mygtukus pora spausdinti dienos fiskalinæ ataskaità Pardavimai dabartiniø kasoje prasideda naudojate taikomàjà programà, veikia jûsø kompiuteryje, kuri taip pat valdo instrukcijø fiskaliniø rinkinys..

firma