Kasos aparatai ir terminalas

Kasos aparatø pasirinkimas yra paprastas. Dauguma þmoniø mano, kad fiskalinis árenginys yra tik kasos aparatas. Jie nori eiti á parduotuvæ tuo paèiu bûdu. Problema kyla, kai pardavëjas praðo savybiø, kurios turëtø apibûdinti geriausius mûsø kasos aparatus. Kas mus domintø? Ar mes norëtume pirkti reguliarø kasos aparatà arba galbût mokesèiø spausdintuvà? Tada jie neturi praeiti paskutiniø. Prieð eidami á parduotuvæ, svarbu apsvarstyti pirmiausia tai, ko mums reikia.Taigi, kà turëtumëte atkreipti dëmesá?

Virð þmoniø iki finansø virðûniø susitikimo. Kiek mes galime perkelti á jø pirkimà. Yra þinoma, kad kuo svarbiau jie yra, jø funkcijos. Bet ar tikrai reikia tokio specializuoto pinigø dëþutës, kad árodytumëte savo individualø vaidmená? Jei ne, tai turbût geriau iðsaugoti. Be to, tuo didesnis darbas, tuo daugiau problemø galite valdyti. Nëra laiko perskaityti informacijà, kà suteikia kiekvienas galimas mygtukas.Dydis yra dar vienas svarbus elementas. Turite apsvarstyti, kiek vietos galite palikti tokiam árenginiui. Praktikoje su maþesniu plotu didelë fiskalinë kasa uþima tik nereikalingà papildomà erdvæ, kuri gali bûti skirta ðiek tiek praktiðkesniam. Verta apsvarstyti per maþà fiskaliná spausdintuvà „posnet therm“.Taip pat svarbu gràþinti nuomonæ prietaisui. Aukðtesniø pirkimø ir ávairaus produkto pasiûlos ir pagalbos pavadinime reikia ásigyti valiutà, kuri gali turëti ðià informacijà.Kitas svarbus aspektas yra veiklos vykdymo bûdas. Pvz., Paslauga toje vietovëje, kurioje negalite pasirinkti reguliaraus kasos aparato, kuris yra pilnas, dideliø ir nepatogus, tai pakelti ið tos paèios profesijos. Dël to reikëtø nuspræsti maþesne suma, pritaikyta prie tokio darbo.Vis dar galite gràþinti nuomonæ, kad galëtumëte saugoti kvitus. Yra þinoma, kad Lenkijoje yra teisës aktø, kuriuose teigiama, kad áplaukos turëtø bûti saugomos 5 metus. Ðiam saugojimui yra du tipai. Raktas yra paprastas volas, kuris paprastai uþima daug plokðèiø ir vis dar gali klaidinti kaþkur. Antrasis, labiau prieinamas, yra pajamø gavimas elektroninëje organizacijoje. Taigi mes turime garantijà, kad neprarandame jokio gavimo, o ne uþimame antràjà vietà.Jei jau turite tokià informacijà, pardavëjui bus lengviau pasakyti, kokie bus tinkamiausi fiskaliniai kasos aparatai. Paþymëjæ savybes, tai padës jums pasirinkti mums ádomø tipà.