Kasos aparatas 2017 m

Visø sutikimø dël finansinës sumos gavimas yra mûsø, o ne tik lenkø, teisinis & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti sumokëtas uþ fiskalinæ sumà, nes PVM turi bûti atimtas ið jo.

Pirkdami kasos aparatus savo parduotuvei, ðis pirkimas atliekamas su specialia paslauga, kurios tikslas - þaisti su mûsø kasos aparatu. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra stendas, kuriame galite ásigyti bet koká fiskaliná árenginá, labiausiai pritaikytà konkreèiai pramonei. & nbsp; Ðios & nbsp; parduotuvës darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ keisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai galioja atitinkami teisës aktai, pagal kuriuos pasikeis mokesèiø suma. Tik ágaliotoji tarnyba gali atlikti visus kasos aparato remonto darbus.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir turi kasos aparatà, turi turëti galimybæ kovoti su blogais pinigais. Paþeistas kasos aparatas turi bûti þinomas, kaip lengvai suremontuotas, nesukeliant paskutinës prieþasties, kuri yra prieþastis, dël kurios buvo padaryta þala, ir kaip ði þala atsiranda toliau veikiant parduotuvei. Tikrai jûs gyvenate, pavyzdþiui, kad spausdintuvas bûtø blogas, taigi tik gausite teksto lape. Taèiau nebaigtas gavimas dabar gali bûti prieþastis, kodël mokesèiø inspekcija gali iðduoti já iðdavusiai bendrovei ágaliojimus!

https://hforte.eu/lt/Hallu Motion - Veiksmingas sprendimas haluksui be operacijos!

Todël, jei matome tik grynuosius pinigus kasoje, neturëtume jà iðtaisyti natûraliai. Sugadinti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës knygà, o ið antrojo aktyvaus kasos, o jei nëra - uþdaryti parduotuvæ, kol prietaisas bus pataisytas. Dël to, kad kasos gedimas gali trukdyti viso parduotuvës darbui, kasos paslaugos veikia labai lengvai ir stengiasi reguliariai arba kuo greièiau paðalinti defektus. Taigi, nustaèius bet kokius kasos aparato paþeidimus, mums neleidþiama taisyti kitos rankos - kreipkitës á tarnybà ir kreipkitës á techninës prieþiûros technikà arba tiesiogiai áneðkite pinigus á aptarnavimo patalpà, þinoma, iðbraukæ jà ir uþ saugumà. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad sprendimà bûtø galima greitai iðtaisyti ir kad jie galëtø vël naudotis kasoje.