Kasos aparatas kaip ilgalaikis turtas

Ðie PVM ástatymo pakeitimai, kurie pradëjo veikti nuo 2015 m. Sausio mën., Leido ávesti atsiskaitymus naudodami kasos aparatus tarp naujø verslininkø grupiø. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar yra laisvi nuo ápareigojimo iðduoti kvitus, institucijos, kurios siûlo mûsø paslaugas individualiems klientams, privalo atsiskaityti savo operacijomis naudodami kasos aparatus.

Kas turi turëti kasos aparatà?Kasos aparatai reikalingi ámonëms, kurios eina á fizinius asmenis (B2C. Ir bendrovës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, neprivalo iðduoti fiskaliniø pajamø. Pakeitus, jei verslininkas mokesèiø metais pradeda vaidmená, tuomet ápareigojimas turëti kasos atsiranda tada, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Toliau plëtojant yra veiklos, kurioms nereikia iðraðyti kasos aparato, sàraðà.

Pagalba ir pareigos, susijusios su kasos aparatø laikymu.Prieð pradëdamas naudotis kasa, verslininkas privalo apie tai praneðti atskirai mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus tvarkomi kasos aparatai. Kartu su ðiais dokumentais turite pateikti kasos aparato pirkimo originalà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka techninius ir veiksmingus reikalavimus, þinomus sprendime dël PVM. Formalûs reikalavimai, kurie turi bûti ávykdyti prieð naudojant kasos aparatus, yra susijæ ir su lengvata, kurià galima gauti uþ kasos pirkimà. Atleidimas, susijæs su kasos pirkimu, sudaro 90% kasos pirkimo kainos, nors ne daugiau kaip 700 PLN. Kasininkas turi galvoti apie reguliarø aptarnavimà ágaliotose vietose, o kasos tarnyba negali trukti trumpiau nei kas 25 mënesius. Dël ðio laikotarpio pratæsimo gali prireikti gràþinti atleidimà nuo kasos pirkimo.

Kasos aparatas taip pat reiðkia, kad klientams iðduodami originalûs èekiai ir 2 metus saugomi kvitø kopijos, skaièiuojant nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo padalinti, pabaigos. Kasos aparato naudotojas taip pat turi spausdinti kasos kasdienio, savaitinio ir mënesio ataskaitas.