Kasos aparatas kiek kainuoja

James Jacob Ritty 19-ame amþiuje radote kasos aparatà, kuris kontroliuotø jø barø darbuotojus. Deitone buvo keletas barø (net turëjome didelæ vietinæ mafijà, taèiau tai tam tikros istorijos taðkas. Jis buvo veiksmingas darbuotojas ir jis jam nepatinka, kai jis buvo mamas. Kas mums patinka? Savo laiku jis uþsidegë lemputæ ir sukûrë planà sukurti modernø árenginá.

Ðis prietaisas turi revoliucijà prekybà, nors pirmieji keli egzemplioriai priminë ðiuolaikinius, elektroniniø kasos aparatø - vieninga, nes laikrodis ið stalèiaus ir sandorio metu gali iðgirsti didelá garsà. Iðradëjas, patentuodamas átaisà, ákûrë nedidelæ gamyklà su savo broliu, todël jo vardas garsëjo visame pasaulyje. Nors ðiandien ðiek tiek ið mûsø asocijuojasi vardà Ritty'ego, taip pat knygø apie svetainiø, skirtø fiskaliniø spausdintuvø sienø rasite esate rûpesèiø.Didelis ar maþas kasos aparatas? Pasirinkimas priklauso nuo jûsø poreikiø!Mes tikimës, kad kasos aparatai:- ECR kasos aparatai (elektroniniai kasos aparatai - negràþinami, maþiau RAM, be galimybës juos iðplësti. Ribota RAM atmintis reiðkia, kad keletà metø árenginys pridedamas prie komunikacijos, nors ir reèiau naudojamas, jis truks ilgiau.- POS kasos aparatai - vadinamieji POS kompiuterio kasos aparatai - su platesniu RAM, lengvai keièiamasi temomis ir turinio tobulinimu.Tarp ECR kasos aparatø mes galime suteikti:- neðiojamieji kasos aparatai - ðvelni ir silpni kasos aparatai elzab mini idealiai tinka maþiems investuotojams ir lauko renginiams- kasos - geri kioskuose ir parduotuvëse dël maþo dydþio, su galimybe prisijungti prie kompiuteriø svarstyklës ir brûkðniniø kodø skaitytuvà, patikrinkite toliau á iðneðiojamosios prekybos- sistemos kasos aparatai - patrauklios didesnëms parduotuvëms, tikëdamiesi patvirtinti naujus mokëjimo terminalus, kasos aparatus ir sandëliavimo programà. Jie turi daug ádomiø darbø, tokiø kaip mokëjimø uþ sàskaitas ágyvendinimas ir papildomø mobiliøjø telefonø pardavimas.