Kompiuterio apsaugos programos

Vytintos mësos lëkðtë yra gërimas ið artimiausiø ir ádomiausiø planø skaniø uþkandþiø rinkiniui. Jei norëtume paskatinti vyrus vieni kitus ir neþinome, kaip juos priimti, mes galime paruoðti apetitingà ieðkanèià plokðtelæ su deðrelëmis.

iðdëstymasGeriausia plokðtelë atrodo, kai ant jo iðdëstyti produktai yra skirtingi atspalviai ir formos. Ðalia vienas kito, mes galime pasirûpinti, kad skiltelës bûtø skrudintos ir visiðkai supjaustytos salami. Taèiau svarbu, kad atskiri grieþinëliai sukurtø graþià kompozicijà. Mes galime juos sukurti eilutëse, kad kiekvienas rulonikas bûtø atsakingas. Ádomesnis, nors ir sudëtingesnis sprendimas - sukurti pleistrus gëliø organizavime. Suteikæ jiems gerà formà, tiesiog ádëkite juos á dantø krapðtukà.

estetikaSûdyta mësos plokðtë turi bûti patiekiama skaniai ir tinkamu bûdu. Visi grieþinëliai turëtø bûti supjaustyti tolygiai ir plona, su aðtriu peiliu arba specialiàja áranga, kurià gali pjauti pjaustymo pjaustytuvas. Deðros deðros gali bûti supjaustytos ástriþai ir dedamos ðalia ritiniø.

KitosMes taip pat galime surengti alyvuoges, sûrius, kokteiliø pomidorus ir salotø lapus ant mësos plokðtës. Tai tampa paprastesnis sprendimas pateikti ðparagus á ritinius arba ádaryti ádarà. Tikriausiai jis susirinks su kiauðiniø pasta, pipirais, krienais, garstyèiomis ar pestu. Puikus papildymas tokiais ritiniais bus laðiða ir þoleliø kremas. Tai kaip papildas, mes pasirenkame sûrá, jo skoná, kad atitiktø ðaltos mësos skoná. Todël geriausia patiekti karðtus, brandinanèius sûrius kartu su brandinimo ðaltaisiais gabalais, pvz., Parmos kumpiu arba chorizo deðra.

stiprûs gërimaiUþkandþiai, pagaminti ið lengvos mësos, geriausias baltasis vynas yra geriausias pasirinkimas. Jei mûsø aptarnaujami gabalai nëra geresni, verta ant stalo uþdëti sausà raudonàjá vynà. Efektyvus sprendimas yra pirmiausia tarnauti ðvelniems ðaltoms mësoms su baltuoju vynu, paskui grieþtesniais, áskaitant sûrá, prie kurio labiausiai tinka raudonasis vynas, o tikslas - rinkti paketus ir laðiðø ritinius su rausvu vynu.