Kompiuterio programos

Optima ERP programa yra labiausiai paplitusi Lenkijos programa, sukurta vidutinëms ir maþoms ámonëms ið visø srièiø. Tai ypaè populiari buhalterinës apskaitos ir mokesèiø konsultantø programinë áranga. Jis nusipelno jo dël tinkamiausiø ámontuotø sprendimø.

Naudodamiesi fiksuota mënesio abonemento dalimi, klientas gauna prieigà prie programinës árangos, kuri leidþia valdyti ámonæ internetu per þiniatinklio narðyklæ.„Optima“ programa yra patogi aptarnavimo projekto rinkoje ir stacionariai. Dël to vartotojai gali visapusiðkai valdyti korporacijos procesus internetu.Dinamiðkai besikeièianèioje verslo aplinkoje ámonës, ketinanèios ágyti konkurenciná pranaðumà, turi turëti galimybæ greitai priimti ir priimti sprendimus, atitinkanèius ámonës energijos ir stiprybës tipà.

Projekto tikslas - suteikti sprendimø tipus, kurie, dëka profesionaliai panaudotø naujausiø technologijø, yra suprojektuoti taip, kad palengvintø verslo valdymo ir varþybø vykdymo bûdà.„Optima“ ERP programa siûlo sprendimà visoms ámonëms, pradedant nuo paslaugø, prekybos ir pramonës ámoniø, per maþmeninës prekybos tinklus, buhalterines ástaigas, mikroámones ir vieno asmens ámones.Pagal ERP programos iniciatyvà organizmams siûlomi atviri papildomi sprendimai, palaikantys ir integruoti á organizmo sumà, kad bûtø palaikomos visos ámonës veiklos sritys. Kartu su programine áranga klientams, kurie padeda kasdieniame darbe, teikiama nemaþai pagalbos.

„Optima“ ERP programa yra puikus sprendimas ámonei. Palengvina parduotuvës ir veiklos trukmæ daugeliu aspektø. Jis siûlo ir lengvai pasiekiamas ir perþiûrimas iki paskutinio, kaip ámonë klesti. Yra dabartinis laukas, kurá galite lengvai rekomenduoti bet kuriai bendrovei. Nepriklausomai nuo to, ar jis yra maþas, didelis, ar vienas - visi mëgsta jaustis daug namø parduotuvëje, taip pat prisiminti viskà pagal maksimalià kontrolæ, kuri siûlo tik ðià programinæ árangà.