Kompiuterio vertejo darbe pdf

Vertëjo darbas sulaukia dideliø profesijø pabaigos. Visø pirma tai reikalauja tobulø kalbos þiniø, taip pat daugybës kontekstø ið savo klasës ir istorijos. Taigi, galbût, filologija yra vienas ið labiausiai mëgstamø gërimø humanitariniuose moksluose, taèiau jis ið tikrøjø reikalauja ir tikslaus proto. Vertëjas turi pateikti kuo tiksliau idëjà, kuri gimë siuntëjo gale, per kitos kalbos þodþius. Kà kasdien dirba vertëjai?

Vertimai raðtu ir þodþiu

Dauguma vertëjø dirba natûraliai arba per vertimø biurà, kuris tarpininkauja tarp darbdaviø ir vertëjø. Du svarbûs kriterijai, per kuriuos prizmë yra vertimas, yra raðytiniai ir þodiniai vertimai. Svarbûs yra neabejotinai daþnesni ir reikalauja, kad vertëjas þodþiu veiktø labai tiksliai. Sëkmingai straipsniai, turintys unikalø poþymá, kai vertëjas labai specializuotø dokumentø, vertëjas turi dirbti su atitinkamu srities þodþiu ið domeno informacijos. Ðiame pratime vertëjas turi turëti tam tikrà pramonæ, kad galëèiau iðversti straipsnius ið tam tikro lauko. Ypaè patrauklios specializacijos priklauso ir finansø, ekonomikos ar IT srièiai.

Vertimo kaita yra ne tik vertëjo ágûdþiø iððûkis. Visø pirma, ðis vertimo þmogus reikalauja streso stiprumo, momentiniø reakcijø ir gebëjimo tuo paèiu metu suprasti ir klausytis. Dël kliûèiø tokiai veiklai, á kurià galima áeiti þodþiu Krokuvoje, vertimà vertinant verta versti didelæ kompetencijà turinèià moterá arba ámonæ, uþsiimanèià tam tikru prekës þenklu.