Mechaninio apdorojimo patarimai

Gamyklos yra klasës, kuriose kasdien ið pagrindinës þaliavos, tikriausiai akmens, smëlio, polimerø, cheminiø medþiagø, metalo, taip pat daug naujø, pristatomos namø apyvokos prekës. Ðiø medþiagø numeriai yra tûkstanèiai ar net ðimtai tûkstanèiø per dienà.

Apdirbant kiekvienà produktà, atliekos paprastai atsispindi atskirose talpyklose, kurios tada iðtuðtinamos ir atliekos ðalinamos. Taèiau tokio pjovimo metu, pvz., Granito plokðtëje, natûralu perkelti didelá dulkiø kieká á orà. Taip smulkiai sumaiðoma, kad net mûsø nosies ertmë, specializavusi maþø dulkiø daleliø sugavimu, neturi likti tokio uþterðimo, ir kiekvienà dienà kasdiená gamybà atliekantis darbuotojas ákvepia daugybæ tokiø dulkiø. Jie gali jam pakenkti, sukeldami kosulá ar alerginæ reakcijà, o daþniausiai organizmo tarða dulkëmis atsiranda tik po deðimties ar dvideðimties metø praktikos tam tikroje ámonëje panaðiomis sàlygomis. Tada mes einame á specialistø, serganèiø plauèiø ar kraujagysliø liga, ar bet kokià kità, atsiþvelgiant á vietà, kur uþpuolë dulkës, ir suþinome, kad lenkø ligos akivaizdþiai atstovauja ðiuolaikinëje parduotuvëje.

Deja, tokia scena yra daug, taèiau ðiandien galime juos veiksmingai uþkirsti kelià. Diegiant & nbsp; dulkiø ðalinimo sistemas, t. Y. Dulkiø ðalinimo sistemà, gamyklose, kurioms kyla neigiamas bet kokio uþterðtumo poveikis, tikrai sumaþës problema. Ið tiesø tokia sistema yra priversta á pramonæ, nepaisant tarðos galios. Þinoma, kad plieno gamykloje dûmø ir dulkiø kiekis bus akivaizdesnis nei putø polistirolo gamykloje, taèiau, nors unikaliame dar kitame augale, þmonës patiria blogà tarðà, nors ir skirtingà skoná ir pradinæ koncentracijà.

DietonusDietonus - Trifazis lieknëjimas geriausiems rezultatams!

Jei esame verslininkai ir mes turime gamyklà, turëtume pagalvoti apie dulkiø ðalinimo metodà, kol sanitarinis inspektorius atliks atsitiktinius patikrinimus ir verèia mus jà ádiegti pagal namo likvidavimo grësmæ. Þinoma, ji bus sukurta su filtravimo sistemos ásigijimo ir surinkimo iðlaidomis, ji taip pat gali gyventi su salës modernizavimo iðlaidomis, kurioms ji bus skirta. Taèiau darbuotojø sveikata neabejotinai yra vertybë, á kurià verta investuoti, ir tada mes ið tikrøjø turësime jà parengti.