Microsoft office kompiuterio programa

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, kuri buvo sukurta siekiant pagerinti ámonës veiklos efektyvumà. Pagal gamintojo duomenis „enova 365“ sistemà naudoja daugiau nei aðtuoni tûkstanèiai mûsø ámoniø!

Enova kenèia nuo daugelio ðiø ámoniø poreikiø.Daugiafunkcinis funkcionalumas yra bûtent reikalingos funkcijos pasirinkimas. Modulumas leidþia valdyti ir riboti sistemos galimybes, todël svarbu þinoti ið natûralios versijos á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis veikia su „Windows 7“ ir naujesniais ir aukðtesniais langais ir leidþia naudoti planðetiná kompiuterá.Kitos turimos versijos yra jûsø iðmaniojo telefono ar interneto narðyklës vaidmuo.Sistema leidþia visiðkai apsaugoti ir pasirinkti uþduotis.Operatoriai skiriami nuo taikymo laikotarpio. Veiklos ágyvendinimo etapas turëtø bûti patikrintas bet kuriuo metu. Dël ðios prieþasties knygø prastovos dingo, ir að rasiu prarastus dokumentus.

„Enova“ sistema siûloma trijø tipø.1. Standartinë licencijø ásigijimas - jis sustabdomas pagal kliento kokybæ ir jos atnaujinimo bûdà. Idealus pasirinkimas ámonei, turinèiai subsidijas ar lizingà.2. Programinës árangos nuoma - vertë yra priimtina, kai statomi pasirinktø sistemos moduliø turto mokesèiai. Geras sprendimas vidutinëms ir vidutinëms ámonëms.3. Plano ir infrastruktûros nuoma - visas paslaugas nutraukia tiekëjas. Komponentai nuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Sistema yra pajëgi nedelsiant naudoti! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Psorilax

Enova sistemà gamina „Soneta sp. Z o.o.Ámonë buvo ákurta 2002 m. Ir naudodama ekspertø þinias ir kompetentingà tarnybà ji pasiekë sëkmæ rinkoje.„Soneta“ misija yra gaminti programinæ árangà, kuria draugai ir klientai gauna didþiausià efektyvumà naudojant informacines technologijas, bûtinas verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë yra socialiai ádarbinta ir turi tokias institucijas kaip „Wiosna“ arba „Mimo Znny Dymnej“.