Mini e kasos aparatas

Verslininkai, kurie parduoda produktus ar paslaugas naudodamiesi kasa, turi galvoti apie tam tikrus ásipareigojimus, kuriuos jie nori. Apskaitos sistema kasos aparatuose yra teisiðkai reglamentuojama savo regione. Atitinkami ástatymai ir nuostatai iðsamiai apraðo kliento ir kasos savininko pareigas. „Novitus“ fiskalinës ástaigos veikia gerai maþose ir didelëse parduotuvëse. Ásigijæ árenginá, turite pasiraðyti sutartá su gera paslauga - paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir fiskalinius.

mibiomi patchesMibiomi Patches gabaliukai yra patogus ir veiksmingas būdas numesti svorio

Turite ið anksto praneðti mokesèiø inspekcijai apie ðá vienintelá veiksmà, nes jame turi veikti ðio biuro darbuotojas. Fiskalizacijos metu tarnybos darbuotojas spausdins kasos aparato ataskaità ir mokesèiø inspektorius parengs atitinkamà ataskaità. Ðie faktai, kuriuos verslininkas siekia saugoti kartu su kasos aptarnavimo darbais. Panaði procedûra taikoma ir skaitant fiskaliniø kasø nuomonæ. Verslininkas privalo pasirûpinti, kad kasoje bûtø tik keli geleþinkeliai. Todël jis gali veikti arba perduoti produktus ar paslaugas ið savo atminties. Vargu ar kas nors þino, kad kasos aparatu pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðiuos dalykus visiðkai reglamentuoja atitinkamas ástatymas, kuriame iðvardijamos profesijos ir darbo vietos, kuriose privaloma ásigyti bilietø kasà. Dël to, kad nëra kasos aparato, arba dël to nebuvo uþregistruotas pardavimo kiekis, mokesèiø inspekcija nustato aukðtas baudas. Kasos aparato naudotojas taip pat turëtø turëti tà paèià dienà, bet savaitës, mënesio ir metø rezultatus, jis turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateikta iðsami informacija apie konkreèioje atsiskaitymo laikotarpiu sukurtà veiklà. Tinkamø ataskaitø nebuvimas taip pat tikrai bus bausmës skyrimo pradþia. Todël kiekvienas prekybininkas savo darbuotojams turëtø suteikti tinkamà mokymà kasoje. Nedaug verslininkø þino, kad verta ir turi kasos aparatus bet kurioje ið pagrindiniø registrø naudojamø vietø, nes jûs negalite sustabdyti pardavimø áraðymo, net jei prietaisas sugenda.