Neperdirbtas gamybos procesas

https://mlash.eu/lt/

Daugelis gamybos procesø yra susijæ su kenksmingø lakiøjø medþiagø gamyba, pvz., Antrojo tipo garais, garais ir kvapais. Ðiuo atveju yra didelë vieta, uþtikrinanti tinkamà vëdinimà. Vëdinimas taikomas visoms patalpoms, taèiau reikia sumontuoti gaubtus tiesiai virð darbo vietø.

Pramoniniai dirþai naudojami lakiøjø medþiagø gamybai tiksliai toje aplinkoje, kur jie yra. Ðiuo poþiûriu tokie prietaisai yra plaèiai naudojami, be kita ko, chemijos sektoriuje, bet ir daugelyje kitø daliø. Procesai, kurie reikalauja ypaè geros ventiliacijos, pvz., Klijavimo, ir kitø tipø tirpalø, medþiagø ir cheminiø junginiø pridëjimas. Pramoninës jungtys taip pat reikalingos darbo vietoms, kuriose, be kita ko, daroma ðlifavimo, pjaustymo ir poliravimo veikla. Tokiø procesø tvarka apdorojamø medþiagø dalelës pasiekia orà. Todël jis turi neigiamà poveiká darbuotojø sveikatai ir procesø didëjimui, nes jis gali neigiamai paveikti jø tikslumà.

Tinkamas jungèiø naudojimas taip pat turi visas patalpas, kuriose jis yra labai galingas, kad uþtikrintø patogias sàlygas, kaip oro cirkuliacijos ir drëgmës árodymà. Ið ðio veiksnio, be kita ko, jis yra ypatingas dþiovyklose, o daugiau - apartamentuose, kuriuose laikomi maisto produktai.

Kaip pramoniniai ekstraktoriai gali labai ávairiapusiðkai naudoti ávairiose pramonës ðakose. Bet kokiu atveju laidø kiekio ir paskirstymo pasirinkimas turëtø priklausyti nuo specifiniø poreikiø, kylanèiø ið gamybos procesø apimties ir darbuotojø saugos. Ðtai kodël vëdinimo sistemas visada turëtø ágyvendinti profesionalai ðiuolaikiniame lygyje.