Nulio

Daugelis þmoniø nustebina, ar pjaustytuvo pirkimas atsiperka. Viskas nori, ar ji bus ið tikrøjø naudojama. Jei pjaustytuvas turi egzistuoti tik kità árangà, kuri puoðia virtuvës skaitiklá, pirkimas turi bûti sustabdytas. Sëkmingai, kai vertiname patogumà, o virtuvëje mes esame gana daug laiko, ruoðdami patiekalus ir desertus, tai yra teisingas pasirinkimas!

Pjaustytuvas yra puiki galimybë paprastam peiliui. Dël to mes per kelias sekundes supjaustysime panaðaus storio duonà. Tai vienintelis atvejis, kai ðalta mësa ir sûriai - greitai ir efektyviai, o svarbiausia - estetiðkai. Paprastai tai nëra tas pats, jei atrakcija yra tik smulkinimo lenta ir peilis.

Svarbiausi elementaiSvarbiausios pjaustytuvo dalys yra besisukantis peilis su pasiûlymu reguliuoti pjovimo storá, tiektuvà ir kûnà. Peiliai gali bûti tiesûs arba dantyti. Pagrindinës yra puikios sûriø ir ðalto mësos pjaustymui, o dantytosios yra universalios. Idealiu atveju, kai aðmenys bûtø pagaminti ið mûsø, jie buvo sukietinti, nes dël to jie yra patvaresni. Kaip pjaustytuvo korpusas, mes galime pasiimti tuos, kurie pagaminti ið nerûdijanèio plieno arba titano ar plastiko. Tai tas pats tiekëjui. Kad mes turëtume idëjà daþnai naudoti prietaisà, parinkkime plienà, o plastikinis dëklas bus skirtas þmonëms, kurie maistà maþia reèiau. Jûs taip pat turite atkreipti dëmesá, tai yra, pjaustytuvas yra pritvirtintas prie stûmiklio - be jo mes egzistuojame ne tik keliems tiksliems pjovimams, bet visø pirma pirðtø praradimui.

Be pagrindinës árangos gamintojai daþnai átraukia ir kitas populiarias programas. Jø gërimai, pjaustytø grieþinëliams skirtas padëklas - dël to pjovimas tampa higieniðkesnis, be to, mes maþiau valome. Kitas spalvingas skonis yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjaustytuvas yra vertingas?Toks nurodymas namø tikslams paprastai kainuoja 150-400 PLN. Lauke taip pat yra ámontuoti pjaustytuvai, kuriø vertë svyruoja nuo 500 PLN iki 1500 PLN. Iðplëstinë áranga, skirta daugiausia ámonëms ir maitinimo namams, ðiuo metu yra didelë, ty 2000–5000 PLN. Taèiau jø ásigijimas yra lengva sumokëti, kai já paverèiame iðsaugotà darbo valandà.