Oras yra tinkamas svoris

Diena per dienà, taip pat plokðèiame, kaip ir darbo vietoje, yra padengta ávairiomis iðorinëmis medþiagomis, kurios sukuria prestiþà mûsø butui ir formai. Be pagrindinio atleidimo ið darbo, pvz .: vieta, temperatûra, drëgmë ir visa, mes einame atlikti turtingas dujas. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarioje, bet dulkëtoje atmosferoje, þinoma. Prieð apdulkinant dulkiø vaidmenis, mes turime galimybæ sustabdyti kaukiø naudojimà filtrais, nors atmosferoje gali bûti kitø pavojø, kurie daþnai nëra lengvai aptinkami. Joms ypaè bûdingos nuodingos medþiagos. Paprastai jie yra atidengiami, bet naudojami tokie prietaisai kaip toksiðkas dujø jutiklis, kuris aptinka kenksmingus elementus ið turinio ir praneða apie jø buvimà, kuris informuoja mus apie grësmæ. Deja, pavojus yra ypaè kenksmingas dël to, kad tam tikros dujos, pvz., Anglies monoksidas, yra bekvapës ir reguliariai jø sudëtyje esantis kiekis sukelia didelæ þalà sveikatai arba mirtá. Be anglies monoksido, jie kelia grësmæ mums ir kitoms jutiklyje aptinkamoms medþiagoms, pvz., Sulfatui, kuris yra maþas didelëje koncentracijoje ir leidþia greitai uþkrësti. Kitas toksinis dujos yra anglies dioksidas, identiðkai pavojingas, taip pat amoniakas - dujos, tiesiogiai atsirandanèios ore, nors ir kenksmingesnë þmonëms kenksminga koncentracija. Toksiðki detektoriai taip pat gali rasti ozonà ir sieros dioksidà, kurio skystis yra pilnesnis uþ orà, taip pat prisimena polinká greitai uþpildyti þemæ aplinkoje - todël ðiandien mes esame formose, kuriose mes galime organizuoti ðiuos elementus, jutikliai turëtø bûti ádëti á tinkamà vietà, kad galëèiau jaustis informuoti mus apie tai. Kitos nuodingos dujos, kurias jutiklis gali paklusti mums, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas ir vandenyje tirpus þalingas vandenilio chloridas. Kaip galima, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.