Oro filtras jcb

Atex dulkiø iðtraukimo arba dulkiø separatoriai, pagaminti pagal atex direktyvà, yra skirti filtruoti karðtas dujas, susidaranèias atliekø deginimo metu. Ðis procesas taupo energijà dël atgautos ðilumos.

Ðilti, sunkûs ir dideli alkoholiai kenkia sveikatai ir aplinkai. Mûsø padalinys siûlo daugybæ medþiagø ir sprendimø, leidþianèiø palikti daugybæ pavojingø ar ðiltø dujø. Karðtos technologinës dujos paprastai iðsiskiria degimo procesuose ir papildomai apdoroja lydytuosius metalus, daþniausiai juoduosius, spalvotuosius ir aliuminio. Karðto dujø filtravimui reikia prieð tai auðinti, iðlaikant auðintuvus ar ðilumokaièius. Ðilumà galima ágyti taupant energijà. Bendrovë, be kita ko, siûlo sprendimus karðtø dujø perdavimui tam tikroms ámonëms ir procesams: liejykloms, lydymo krosnims, biomasës ðildymo árenginiams ir atliekø deginimui.

Naftos rûkas yra rimtas maðinø operatoriø sveikatai, sukelia meno iðkraipymus ir nusileidþia á visas darbo vietas, dël kuriø pagrindas ir sukurti pavirðiai atrodo slidûs.

Beveik visos apdirbimo operacijos priklauso nuo tam tikro alyvos rûkymo kiekio. Alyvos rûkas yra aerozolis, kuris susidaro sëkmingai naudojant alyvà auðinimo skysèiuose ar tepaluose apdorojant metalus, taip pat atskirus plastikus. Problema egzistuoja ir ið konteinerio iðgarinama metalo droþlëmis.

Atsikratyti automobilio iðmetamøjø terðalø leidþiama paðalinti sveèiams rizikà sveikatai ir iðlaikyti gerà nuotaikà organizacijoms ir ámonëms.

Átraukiant vidaus degimo variklius á atskiras patalpas, paprastai reikia susieti automobilio iðmetamøjø dujø kieká. Deja, labai liûdna pristatyti, kaip per trumpà laikà nuo ðalto variklio paleidimo automobilio iðmetamøjø dujø koncentracija uþdaroje sistemoje gali pasiekti toksiðkà lygá. Paskutinis klausimas yra tik kelios minutës.