Pavojingas medthiagas

Naujoviðkoje pramonëje naudojamos deðimtys tûkstanèiø degiø ir greitø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugeliu pasiekimø yra puikiai suprantami ir dokumentuojami. Todël grësmiø, atsirandanèiø dël jø buvimo darbo metu, nustatymas yra gana prieinamas. Situacija tampa daug pavojingesnë, jei sëkmë perkeliama, saugoma ar perdirbama laisvos medþiagos. Nelaimingo atsitikimo atveju, atrodo, kad nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba popierius, susidaro dulkëms, kelia didelá sprogimo pavojø.

Centrinio siurbimo pramoniniai árenginiai yra rekomenduojami dulkëms ið parketo grindø, lygiø pavirðiø ir árankiø bei saliø árengimui. Todël bûtina iðlaikyti higienà darbo aplinkoje ir taip apsaugoti dirbanèius þmones ir organizacijas bei árangà nuo neigiamo dulkiø poveikio, nes ðiuo metu kyla antriniø sprogimø. Kiekviena ámonë, veikianti pramoninius árenginius, turi ádiegti árenginá pagal pagrindinius direktyvoje nustatytus standartus.

Svarbus centrinio siurbimo uþdavinys:- moterø sveikatai ir gyvybei, kurie gauna pinigus bute nuo þalingo dulkiø poveikio.- organizacijø ir árenginiø apsauga nuo dulkiø trikdþiø, \ t- apsaugoti moterø, dirbanèiø prieð nekontroliuojamà þiedadulkiø protrûká, statybà.

Dëmesio - sprogimo pavojusJei dulkiø siurbimo procese dalyvauja degios arba sprogiosios medþiagos, dujos, dulkës, skystieji garai ar hibridiniai miðiniai, kyla didþiulë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Tada ðis reiðkinys tikriausiai sukelia dulkinimo árenginio ir viso árenginio sunaikinimà. Pagal statistikà filtravimo árenginiai ir ciklonai yra átraukti á prietaisus, kuriuose yra didelë sprogimo rizika.

Centrinis siurbimas ir saugumasKaip minëta, vienas ið pagrindiniø centrinio vakuuminio valymo árenginio uþdaviniø yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Ðis sprendimas, viena vertus, maksimaliai padidina prieðgaisrinës ir prieðgaisrinës árangos saugumà, kiti leidþia sumaþinti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Taip pat reikëtø paþymëti, kad degiø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.