Po gamybos plastiko atliekos

Pramonë yra iðskirtinai svarbi ekonomikos sritis, kurios rezultatas yra parduodamø statybiniø þaliavø perdirbimas. Norint apdoroti tokià medþiagà, ji turi bûti sukama, frezuojama, pjaustoma, suvirinama, graviravusi - ir gaminama kartu su jais naujø dalykø, kurie reikalauja apdoroti gaminá gataviems þmonëms, galià.

Sistemoje, kurioje vyksta stiprus þaliavos transformacijos procesas, paruoðiama daug gamybos atliekø, nukreipta á savo konteinerá ir perdirbama. Taèiau, nepaisant to, yra vis daugiau ir daugiau maþas, maþesnis arba sauso dulkiø, cheminiø garø arba dujø, kurios dabar nëra atliekamas konteinerio daug, o paskirstytos tiesiogiai per kambará iðdëstymas - tai yra, pramonës salëje ar malûnas.

Nëra paprastø bûdø paðalinti ðá uþterðimà, nors daugelyje gamyklø, pavyzdþiui, yra maþiau dulkiø plastikø ar maðinø, kuriose jau yra sumaþintas dulkiø susidarymas. Taèiau problema ne visada paðalinama, todël siekiant visiðkai apsaugoti nuo dulkiø, rekomenduojama árengti dulkiø ðalinimo sistemà. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausiai ásigyjamas per ámonæ, kuri visapusiðkai sprendþia biurø filtravimo sistemø diegimà. Todël uþtikrinama, kad sistema bûtø parenkama kartu su mûsø biuro poreikiais ir kad jûs atliksite visus reikalingus standartus dabartiniu lygmeniu. Be to, tokios bendrovës profesionalûs darbuotojai padës mums pasirinkti geriausià dulkiø surinkëjà jûsø bendrovei. Tai nëra nereikðminga, nes, priklausomai nuo to, kà mes gaminame, nuo kokios terpës ir kokiu mastu mes turime naudoti ðiek tiek kitokio tipo dulkiø surinkëjà. Tiesà sakant, to nepasirinkite pats, jei nenorite pasukti taðke ir dulkiø surinkëjas parenkamas kvalifikuotam darbuotojui. Toks dulkiø surinkëjas padës mums apsaugoti darbuotojus nuo ákvëpimo pavojingø dulkiø ir uþsiterðæs jø sistemas kaip árodymus, kai dulkës lieèiamos akimis.