Prahos gastronomija 6

Terminas „instruktavimas“ (ty mokymas, kuris laisvai kalba anglø kalba, yra interaktyvus mokymo procesas, baigiantis su psichologiniais mokslais susijusiais bûdais. Bûtent ðio tipo darbuotojø mokymas priklauso nuo sprendimø priëmimo proceso, tenkanèio jø profesiniams reikalams patenkinti, o tai padeda vienam ar keliems þmonëms dinamiðkai didinti augimo tempà ir leidþia ámonei tobulëti. pvz., iðdëstant savo verslà, tobulinant profesiná darbà, be to, jie analizuoja tarpasmeninius santykius su naujais þmonëmis.

Profesinis instruktavimas leidþia klientams priimti tinkamesnius sprendimus, visapusiðkai panaudoti savo paèiø polinkius, apibrëþti jø tikslus ir sutelkti dëmesá á veiklos, kuria jie pasiekiami, optimizavimà. Treniravimas yra savæs tobulinimo procesas, kurio svarbiausias projektas yra pagerinti kliento pasitikëjimà savimi ir parodyti paramà savarankiðkam numatomø traukiniø veikimui, remiantis jo kitomis programomis ir intelektiniais iðtekliais. Likusios dalys, vienintelës pratybø „treniruotës“ pratybose, yra:

instruktavimas yra visiðkai savanoriðkas;treneris netinka nurodyti klientui jokiø direktyvø;jis ne moko þmoniø, jis tik padeda jiems mokymosi procese;tai daroma remiantis klausimais ir skatina màstymà;turi bûti pagarbos ir kliento poþiûriø priëmimo atmosfera;pabaiga - sàmoningi pokyèiai.