Pramoninis dulkio siurblys meec

Pramonëje ir gamyklose, gaminanèiose ávairias prekes dideliu mastu, taikomi jø paèiø ástatymai, jie turi turëti visiðkai skirtingus sprendimus nei tie, kuriuos taikytume trumpuoju mastu, pavyzdþiui, privaèiame ðeimos bute. Gamybos salëse áprasta skleisti ávairius skysèius ar aliejus tiesiai á grindis arba prie sienos.

Labai neveiksmingas sprendimas bûtø ðaukti valymo águlà patrinti tikrai svarbius ir reikiamus neðvarumus ið sienos ðluostëmis ir kempinëmis. Todël tokiais avariniais atvejais naudojami specialûs pramoniniai dulkiø siurbliai naftos ir skysèiø valymui. Greitai, efektyviai, nepaliekant jokiø pëdsakø ir skonio tiesiai á tam tikrà konteinerá, kuriam bûdingas nuëmimas.

„Atex“ dulkiø siurbliai arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai gali bûti virð ávairiø rûðiø atliekø surinkimo ið þemës, todël jie yra labai stiprûs. Jie skirti siurbti svarbiausias plastikiniø atliekø, medienos ar metalo dalis, arba kà nors, ko sunku surinkti ðepeèiu ir kauðeliu, ir kà paprastai paprasta valyti. Centriniai dulkiø siurbliai turi daugiau turinio, didesnës siurbimo galios, visiðkai naujos talpyklos, skirtos sudëtingoms atliekoms valyti. Dulkiø siurbliai gali, bet, svarbiausia, dulkiø siurbimo greièiu, valydami didesnæ erdvæ vienà kartà. Tuomet tai iðskirtinë parama valymo komandai, kuri taip pat yra darbo jëga be jokiø avariniø situacijø.

Pramoniniai dulkiø siurbliai daugiausia skirti tam tikros rûðies atliekoms, taèiau jie nëra gauti ðiek tiek, kad jie bûtø plaunami kaip kiliminë danga darbuotojo valgomajame. Jie bus naudojami tik gamybos salëse, kur gamybos proceso metu daug atliekø patenka ant grindø arba parduotuvëse, kuriose dël nelaimingo atsitikimo iðsiliejo daug þaliavø. Ðiandien vestuvëse pramonë egzistuoja visuose automatizuotuose ir pritaikytuose, kad iðgelbëtø darbuotojø fizinæ jëgà ir kad jø vaidmens pusæ galëtø sukurti aukðtos kokybës maðinos, pvz., Pramoniniai dulkiø siurbliai.