Prekybos amone ref

Maþesnes prekybos ámones reglamentuoja jø paèiø ástatymai. Todël jose yra ir kitø kompiuteriø programø, o ne dideliø maþmeninës prekybos tinklø. Jaunesnëse parduotuvëse paprastai yra keletas maþesniø asortimentø, maþesniø plotø, ádarbinami keli darbuotojai, o svarbiausia - jie nesilaiko bendrøjø sandëliø taisykliø, einanèiø á aukðtus tinklus.

Ðtai kodël maþø privaèiø parduotuviø savininkai gali daryti nedidelius pakeitimus, kad galëtø bûti laikytoja, pvz., Pristatyti akcijas mûsø nuoþiûra.

„Mini Market“ programaVidutinëms ámonëms skirta „Mini Market“ programa yra puikus sprendimas maþoms ámonëms. Tai leidþia jums efektyviai tvarkyti parduotuvæ, priþiûrëti jos inventoriø ir reguliariai tirti visas asortimento veiklos sritis naujø produktø srityje. Tokia programa leidþia efektyviai atimti ið kà tik ásigytø prekiø lygá ir diegti novatoriðkas medþiagas bei modernius asortimento bûdus. Dël tokiø programø maþos parduotuvës gali pradëti savo lojalumo projektus ir nuolaidas patiems klientams.

reikðmësYpaè svarbu galvoti apie kompiuterizacijà, kai kuriate parduotuvæ. Tai sumaþina tokios parduotuvës darbuotojø iðlaidas, nes didþioji dalis veiklos perkeliama per kelias minutes per kompiuterá. Pavyzdþiui, produkto kainos baigiamos brûkðninio kodo skaitytuvu, o mokestis yra ágyvendinamas kompiuteriui, o vëliau parsisiunèiamas nuo kompiuterio integruoto skaitytuvo. Tai reiðkia, kad nustosite klijuoti þymes su bet kokiu produktu, o tada prilipti bet kokià kainà su klaidø rizika, kai paliesite já á kasos aparatà. Jis neuþslëps, kad net ir grieþtose parduotuvëse toks kompiuterizavimas yra labai pageidautinas, ir jis ketina patikimai valdyti parduotuvæ.