Profesiniai kursai eenstakavoje

Programinës árangos pirkimas bendrovei daþnai sutinka su didelëmis iðlaidomis. Ir gërimas ið ekonomikos yra ieðkoti pigesniø ar net nemokamø pakaitalø. Nemokamos programos retai yra tos paèios funkcijos, kai mokama. Daþniausiai jø skirtumai yra susijæ su parama problemoms, kurios gali kilti, kai jos imamasi.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula - Veiksmingas būdas pagerinti savo gyvenimo situaciją!

Mokamos versijos pasiþymi greitu ir visapusiðku klientø temø sprendimu. Nemokamø versijø sëkmei daþniausiai bus pasmerktos bet kokios problemos, arba ieðkosime kitø tipø forumø, susijusiø su tam tikros programinës árangos naudotojais. Papildomos sumos uþ programinæ árangà iðdavimo problema ðiuo metu yra labai rimta, jei mes neegzistuojame veiksmingai arba verta kainos. Daugybë parinkèiø, kurias tam tikra programa tikriausiai neveiks jûsø kompanijoje, suteiks jums produktà, kurio daugelis ið jûsø nebus. Ðiuo atveju ádomus sprendimas yra naudoti demo grupæ. „Enova“ demo programa yra aukðtas tokios programinës árangos pavyzdys. Vartotojas neturi pirkti uþ savo pirkimà, taèiau jis sutelkia dëmesá á konkreèius apribojimus, kuriø jis neturi visoje versijoje. Pavyzdþiui, dokumentai, kurie bus iðduodami naudojant „envo“ programà, turës antraðtæ, kurioje bus þinios apie naudojamos programos versijos problemà. Be to, demo versija yra átraukta á duomenø bazæ átraukiant ribotà skaièiø áraðø. O jei verslininkas nuspræs ávesti visà pasirinkimà, jis galës be jokiø problemø importuoti jau sukurtà duomenø bazæ. Toks iðëjimas ypaè naudingas vaikams ir vidutinëms ámonëms, kurios nenori patirti dideliø programinës árangos iðlaidø, ið kuriø jos negalës naudotis. Demo versija taip pat leidþia nemokamai prisijungti prie techninës programinës árangos gamintojo pagalbos.