Salotos id kopusto thiemai

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka ir kurie pavedë jà supjaustyti á dideles, maþas juosteles. Net ir raugintø kopûstø paruoðimui þiemai reikia iðpjauti daugybæ kopûstø lapø - ir, kiek tai sunku paprastu peiliu, jums nereikia pasakyti visiems, kurie sukûrë paskutiná. Laimei, prekybos centruose yra daug prietaisø su buitinëmis parduotuvëmis, kurios mums labai padeda tobulinti tokius tipiðkus namø ruoðos darbus, kurie formuojami bet kuriame namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, sandëliuose galime nusipirkti jau paruoðtus, jau supjaustytus kopûstus, taèiau daugelis þmoniø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes árodymas yra sodas, kuriame darþovës laikomos. Tokiems þmonëms tikrai reikës kopûstø pjaustytuvo. Niekas negali já pakeisti nuolatiniu naudojimu. Ir jei mums patinka kopûstø patiekalai, tuomet, kai turëtume daug pabandyti savarankiðkai padaryti toká silosà, kuris suteiks mums ne tik pasitenkinimà ið jo kûrimo, bet visø pirma geros, puikiai prieskoninës daugelio patiekalø sudedamosios dalies.

Jis atsibunda prie savo konservø paruoðimo, taèiau kopûstø atveju, jis reikalauja supjaustyti á maþesnius gabalus, pjaustyti makaronus ir kapoti kopûstus - naudojant ðià peilá ði procedûra yra fiziðkai neámanoma, ir tai padarys jus visiðkai nenorëdamas padaryti kopûstø ar geros ir visos vitaminø salotos. Ir tai nebuvo gera jo sveikatai! Elektros kopûstø pjaustytuvo ásigijimas yra apie 2-3 tûkst. Zlotø, tai yra gana daug, kai dël maþo namø poreikiø ir delikatesø ámonës ar kolektyvinës mitybos grupës sëkmës yra dabartinës bûtinos investicijos. Þinoma, tai gali bûti pajamos, gautos pardavus skanias salotas arba senà lenkà, pagamintà ið nulio bigø, kurie myli, kad visi, kurie kada nors gyveno bute, turëjo teisæ já pradëti.