Sandelininko pareigos

Jo pajëgumai yra tik turtingi ir technologiðkai stiprûs prietaisai, áskaitant atex dulkiø siurblius, arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai, pagaminti pagal atex principà. Saugumo uþtikrinimas darbo metu, knygos apsauga ir paslaugos ergonomika èia yra svarbioje vietoje. Geriausias siurbimo ir filtravimo efektyvumas pasiektas naudojant aukðtos vertës komponentus, techniðkai tobulinant konstrukcijà ir nuolat tobulinant ðiuos metodus: filtravimà, vakuumà ir filtrø valymà.

Mûsø dideliame asortimente rasite ne tik smulkius pramoninius dulkiø siurblius, bet ir specializuotus ir toli nutolusius skiedinius ir skystas maðinas, taip pat S tipo agregatus, kurie yra pramoniniø dulkiø siurbliø ir vakuuminiø konvejeriø maðinø derinys.

Dulkiø iðtraukimo, dulkiø siurbimo, vakuuminio valymo ir vakuuminio transporto priemonës, naudojant siurbimo agregatus nuo 3 iki 300 kW, kai kurio lygio filtravimo organizmas ir þmonës, dirbantys su dulkiø paskirstymo elementais.

http://lt.healthymode.eu/bioveliss-tabs-veiksmingi-ir-pigus-lieknejimo-lopai/Bioveliss Tabs veiksmingi ir pigūs lieknėjimo lopai

Stacionarûs siurbimo átaisai ásiurbia visas priemaiðas per ámontuotus siurbimo árenginius ir ádeda á skirtingas talpyklas ar transporto priemones. Serijiniu bûdu sukurtos temos pritaikytos individualiems poreikiams.

Esame pirmtakas naujoviðkø mobiliøjø siurbimo árenginiø metu. Ðie agregatai taikomi priekaboms arba sunkveþimiams ir jie yra optimali priemonë ámonëms, teikianèioms pramoniniø árenginiø valymo paslaugas. Ðie prietaisai naudojami, kai ið viso erdvës èiulpiama daugiau sausos medþiagos. Jie buvo pagaminti pagal ADR, naudojant atsparumà sprogimui pagal ATEX.

Mes orientuojamës á projektavimo, árengimo, montavimo ir dulkiø ðalinimo struktûras. Mes gaminame árenginius, skirtus dulkiø ðalinimo maðinoms, prietaisø rinkiniams ir árenginiams visose pramonës ðakose. Taip pat projektuojame ir eksploatuojame sprogstamøjø dulkiø árenginius.