Sertifikuotos biuro plokdtes

Didelio oro dulkiø ir (arba su potencialiai sprogiomis medþiagomis prisotinimo sàlygomis, bûtina nukreipti árankius ir montavimo sprendimus, atitinkanèius ES teisës normø reikalavimus, turinèius ATEX sertifikatà, ATmosphères Explosives.

ATEX árengimas "atex instaliacija" - teisës aktaiÁpareigojimas ádiegti sertifikavimà ir bûtinybæ naudoti sertifikuotus árankius potencialiai sprogioje aplinkoje (ámonëse buvo ávestas ES direktyva Nr. 94/9 / EB.Apsaugos nuo sprogimo dydþiai reglamentuoja visus elektros ir mechaninius árenginius bei visus sprogimo kontrolës organizmus, naudojamus sàlytyje su jûros, þemës ir poþeminiais darbais.

Áranga, kuriai taikoma ATEX direktyvaÐi direktyva taikoma ir visoms maðinoms, aparatams ir valdymo elementams, kurie eina aplink sprogstamose vietose. Ið tikrøjø visi tokiuose rajonuose gauti patiekalai turëtø bûti tinkamai sertifikuoti, taip pat, kad visas ATEX árenginys turëtø atitikti informacijos reikalavimus.Kaip direktyvos dalis, sertifikatai buvo átraukti á dvi grupes. Kasybos sektoriuje (kasyklose naudojama áranga yra svarbi ir visa nauja áranga, skirta antrajai mokyklai. Tuomet yra ypaè be dulkiø esanèiø ATEX árenginiø, pvz., Medienos ar daþø pramonëje, ir visi filtrai, laikikliai ir saugos áranga atliekami dulkëtose sàlygose.

Kiekvieno naujo ATEX árenginio konstrukcija, atsiþvelgiant á sprogimo pavojø, laikantis principo esanèiø teisiø, turëtø bûti pastatyta pagal jame iðdëstytas gaires, kurios darbe yra sumaþinti sprogimo pavojø ir padidinti visø priedø (ir aplinkos, gaunanèiø sàlygas, saugos lygá. didelës pavojingø medþiagø koncentracijos.