Statyti dulkes

Pramonë yra labai matoma ekonomikos sritis, kurios sukûrimas yra medþiagos paruoðimas parduoti. Kad bûtø galima apdoroti tokià þaliavà, ji turi bûti kuriama, frezuojama, pjaustoma, suvirinama, graviruojama ir su ja susiduriama su labai skirtingais klausimais, kurie priklauso nuo priemonës paruoðimo paruoðtai situacijai.

Sistemoje, kurioje yra toks efektyvus þaliavos transformavimo procesas, yra daug gamybos atliekø, nukreiptø á uþdarà konteinerá ir perdirbama. Taèiau, be to, truputá, keletas ar daugiau sausø dulkiø, dujø ar cheminiø garø susidaro, kurie dabar nëra iðleidþiami á konteinerá, taip pat ir judant su srovëmis, kurios pasklinda tiesiai po visko - gamyklos salë ar plieno gamyklos.

Praktiðkai nëra jokiø priemoniø ðiam uþterðtumui paðalinti, taèiau daugelyje gamyklø ðiuo metu kalbama apie maþiau dulkiø medþiagø ar maðinø, kuriose apdulkinimo procesas sumaþëja. Taèiau problema paprastai nëra paðalinta á ðalá, o visai apsaugai nuo dulkiø rekomenduojama árengti dulkiø ðalinimo sistemà. Dulkiø surinkëjas arba pramoninis dulkiø surinkëjas geriausiai perkamas ir montuojamas per bendrovæ, kuri visapusiðkai priima biurø filtravimo sistemas. Tuomet yra raktas á tai, kad sistema bus atrenkama kartu su mûsø ámonës poreikiais ir kad ji vykdys visas normas, kuriø reikia norint moderniai. Be to, profesionalûs ðios ámonës darbuotojai padës mums pasirinkti geriausià mûsø ámonës dulkiø surinktuvà. Tai nëra be reikðmës, nes priklausomai nuo to, kà mes darome, ið kurios medþiagos ir kokio masto, turime naudoti kelis skirtingus dulkiø surinktuvus. Taip, nesirinkite patys, jei nesirûpinate problema ir pasirinkote kvalifikuotø darbuotojø dulkiø surinktuvà. Toks dulkiø surinkëjas padës apsaugoti darbuotojus nuo pavojingø dulkiø ákvëpimo ir uþterðti jø sistemas individualiai, pavyzdþiui, kontaktuodami su dulkëmis akimis.