Suvirinto vamzdthio gamybos procesa

Vieðøjø komunaliniø pastatø ir ávairiø darbo vietø aikðtëje turëtø bûti saugos jungikliai. Juose yra gerai veikianèios iðankstinio perspëjimo sistemos elementø pavyzdys, visø pirma sprogimo ir gaisro gesinimo árenginys. Jø dëka svarbu iðvengti tragedijos.

Saugos jungikliai ástrigæ naujø tipø galioje, taip pat gali bûti naudojami ávairiø formø galia.Rinkoje yra matomi saugos jungikliai su atskirais voþtuvais, kurie taip pat gali bûti sëkmingai naudojami stumdomose ir pakreipiamose duryse. Jie gali bûti rodomi profiliuose arba ant gyvos árangos. Suformuoti saugos jungikliai su savo voþtuvais ir saugiai apsaugoti. dangtelius galima nuimti, taèiau, kai prietaisas veikia, jie turi bûti gerai sumontuoti, nes jø impulsas yra árenginiø saugumas.Padëties jungikliai su saugos darbais naudojami abiejø maðinø sprogimo apsaugai, kai taip pat statomi. Pareiga juos teikti yra ið tradiciniø ES direktyvø.Kitas bûdas yra avarinio stabdymo linijos jungikliai. Jis naudojamas montavimui ástaigose ir prieduose, kurie negali bûti apdrausti naudojant nuimamus maðinø skydus. Avarinio stabdymo linijos jungikliai, skirtingai nei pozicioniniai kontaktai, turi galimybæ paleisti e-stop funkcijà visà kabelio ilgá.Saugos jungikliø tipas taip pat yra grandinës pertraukikliai ir dirþo átempimas. Jis prisitaiko prie suvartojamø prietaisø, kurie uþtikrina medþiagø tvarkymà. Jø svarba yra madingas dirþo átempimo stebëjimas. Tinkamo dirþo átempimo metu jungiklis ájungtas.