Turistiniai dviraeio mardrutai

Varikosette

„Enova“ programa yra ERP klasës stilius, leidþiantis padidinti ámonës naðumà.Dël geresnës maðinos ir ámonës procesø prieþiûros, iðtekliø naudojimo neefektyvumas yra ribotas.Programa atitinka „Microsoft“ naujausià kelià - „Windows“.Taip pat galima já naudoti bet kuriame mobiliøjø árenginiø diapazone. Pradedant iðmaniaisiais telefonais ir paliesdami jutiklines tabletes.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, bendradarbiavimà su Lenkijos teise, verslo þinias ir gerus atnaujinimus.Programinë áranga yra tiesioginë struktûra. Kiekvienas modulis palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Jie, be kita ko, yra susijæ su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio mokëjimu, grynøjø pinigø áraðais, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventorizacija ir apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas - lankstus pasiûlymo pritaikymas prie bendrovës reikalø.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- ásigyti pirkëjo nuosavybës teise priklausanèià programinës árangos licencijà, kuri padës ateityje atnaujinti. Pasirinkimas idealiai tinka lizingo bendrovëms.- programinës árangos nuoma, kai uþsakomi mokesèiai uþ pasirinktø sistemos moduliø turtà.Idealus pasiûlymas maþoms ir vidutinëms ámonëms.- stiliaus ir infrastruktûros nuoma, kuri nuomoja modulius kartu su serveriais, atnaujinimais ir atsarginëmis kopijomis. Árodytas metodas vardams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Ði galimybë vis dar suteikiama trims funkciniams variantams.Yra trys versijos: sidabras, auksas ir platina.Sidabrinë versija skirta maþoms ámonëms, turinèioms nedaug pozicijø. Ji turi maþas funkcijas.Gera versija vidutinëms ir maþoms ámonëms, kurioms reikalingos kelios programos kelios kopijos. Ði programos galimybë leidþia daugialypá ryðá ir siûlo funkcijø apibrëþimà.Platinos versija skirta maþoms ir tvirtoms ámonëms.Jis parduoda daugiafunkciná ir iðplëtimo galimybes viena funkcija.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

Platinos grupës „enova“ kainoraðtyje deramasi atskirai.