Zukkowo apskaita

Jei esate verslininkas, kuris parodo jûsø smulkøjá verslà, be to, yra vienas vardas, o kai kurioms moterims esate vyras, senas ir buhalteris, todël tai puikus sprendimas jums. Jau kelerius metus bendrovës kruopðèiai tikrino, mokë ir tobulino programas, kurios padeda iðlaikyti ámonës, veikianèios konkreèioje pramonëje, sàskaitas.

Dabar, didþiulë naujojo idëjos naujovë, kurioje ádiegta daug funkcijø, skaidresnë veiklos juosta ir, svarbiausia, egzistuoja lenkø kalba, sukurta ið viso Lenkijos apskaitos standartams. Kalbu apie programà „enova365“, kuri jau daugelá metø padeda tûkstanèiams verslininkø, kad nereikëtø daug laiko praleisti áprastoms ir monotoninëms pareigoms. Vietoj to, jie sukuria galimybæ investuoti á programinæ árangà, kuri ne tik padeda jiems siekti tikslø, bet ir pirmiau jie moko apskaitos pagrindus, kai tokios þinios yra grupëse per metus. Jei bijo, kad kvadratiniame mieste sukuriate nedidelá miestà, ir niekas jums nepadës, arba jûs bûsite tokie patys, taigi jûs neteisingai, nes ágaliotasis Enova partneris patenka á kai kuriuos didþiuosius miestus. Yra daug jø, tiesiog skambinkite arba ateikite á biurà ir papraðykite apsaugos. Pasitenkinimo garantija ne tik ið vieno produkto, bet ir ið paslaugø grupës bei apsaugos, kuri atskirais atvejais yra neákainojama.Bûdama „enova“ programa, galite veikti ið esmës ásitikinusi, kad ji atitiks jûsø apskaitos ásipareigojimus ir sutrumpins laikà, kurá praleidþiate paskutiná kartà nekentæ bûtinybæ. Investavimas á ðá projektà taip pat susideda ið taupymo, nes nereikia turëti paprasto buhalterio, ir kadangi jûs, be abejo, nenaudojote, dabartinis momentas, iðsaugotas jo dëka, gali bûti naudojamas kaip jûsø ámonës augimo árodymas.